Page images
PDF
EPUB

Carminis VIII. Argumentum.

Quarta a poematis initio incipit dies. Fingal eodem adhuc in loco commorans, quem priore nocte occupaverat, per nebulam quæ Cormulem rupem insidebat subinde cernitur. Descensus illinc regis describitur; qui Gallum, Dermidem, Bardumque Carrilem, ad vallem Clunam demittit, Ferad-arthonem Cairbaris filium, unum adhuc ex stirpe Conaris primi Hiberniæ regis, superstitem, ad Caledoniorum exercitum inde deducturos. Copiis suis præest rex, et ad prælium instruit. Deinde adversus hostes proficiscens, ad specum Lubarensem devenit, sub qua Folani jacebat cadaver. Conspecto Brano cane, qui ad antri ostium recumbebat, renovatur luctus. Aciem ordinat Cathmor. Heros ipse, pugna, Fingalis et Cathmor acta, tempestas, et Belgarum fuga describitur. Ad Lubaris fluvii ripam reges sub nube congrediuntur; finitâque pugua, aspectus eorum et ora, colloquiumque et Cathmoris mors enarrantur. Trenmoris hastam Ossiano more vetusto tradit Fingal; quæ dum peraguntur, Cathmoris umbra in Lonensi valle Sulmalla lugenti obvertitur. Adveniente deinde vespere, instruuntur epulæ, adventusque Ferad-arthonis centum bardorum carminibus nunciatur. Orationem habet Fingal; quâ finitâ, explicit poema.

TOM. III.

[ocr errors][merged small][merged small]

v. 1 17.

MAR ghlacas gaoth gharbh reoidh fo ghruaim
Ciar lochan càthair nan ruadh bheann;
Mar ghlacas's an oiche na fuaim,
Caol ruinne na fuar thonna thall
Sgaoileadh truscan de eith m' an cuairt,
Geal fo shùil maidne an t-sealgair
Tha uisge nan garbh charn a' gluasad,
Réir barail na tonna a' falbhan.

Faoin fhorum tha marbh m'a chluasaibh,
Gach tonn dhiubh a' dealradh an sàmhchair

Fo gheugaibh is bhàrr ruadh an fheoir,
Tha critheadh 's a feadadh fo ghaoith
Air an àiteachaibh baoth fo reòdh:

Cho sàmhach's cho glas a bha'n sluagh
Ri madainn dol suas o ear,

Gach gaisgeach o 'cheann-bheart de chruaidh
A'sealltuinn air cruaich an righ,

TEMORA.

CARMEN VIII.

v. 1–17.

Ur corripit ventus asper gelu sub torvitate
Fuscum lacusculum muscosum ruforum montium,
Ut corripit in nocte fremens,

Tenuia fastigia frigidarum undarum ex adverso
Expandens amictum glaciei in circuitum,
Candida sub oculo matutino venatoris
Est aqua asperorum saxetorum se-movens,
Secundùm ejus sententiam undis vacillantibus.
Vanus strepitus est mortuus circa ejus aures,
Singulâ undâ earum coruscante in tranquillitate
Sub ramis et apice rubro graminis,

Quæ sunt trementia et fistulantia sub vento
In eorum locis tristibus sub gelu:

Æquè tranquillus et pallidus erat populus
In matutino (tempore) iens sursum ab oriente,
Singulo bellatore è galeâ duræ-(chalybis)
Aspiciente collem regis,

Cruaich Fhionnghail thall fo nial,
A gharbh cheum a' dol sìos an ceò.
Air àm a chìte an t-ard threun

Leth fhaicte an leus a mhòir airm;
O smuainte gu smuainte ghluais còmhrag

Ag iadhadh gu domhail m'a chliabh.

Mar so a ghluais a mach an triath;
Lann Luinne nam beum a' soillseadh ;
Sleagh fhada a' druideadh o nial,
Leth fhaicte a sgiath's i boillsgeadh.
'Nuair a thàinig e uile fo cheum
Le 'liath chiabh ag éirigh ri gaoith
Fo dhealt a' taomadh m'an cuairt,
Ghluais a suas garbh fhuaim nan sluagh
Thar an cinneachaibh buaireadh gu strì,
Iad a' sgaoileadh an dealra m'an cuairt
Le 'n uile sgiath' fuaimear m'an righ.

Mar so tha gluasad glas a' chuain

M'an cuairt do fhuath o chruach nam beann, 'Nuair a thearnas e 'n gaoith air na stuaidh,

Fear astair fo ghruaim fada thall

A' togail a chinn thar a' bhruaich

'S e coimhead air bruailleinn a' chaoil,

E saoilsinn gu'm faicear an cruth
'Leth dhubh am measg comhstri nam beuc,
Garbh thonna fo àilghios m'an cuairt,
Gach baoth dhruim a' buaireadh fo chop.
Fada thall mac Mhorni nam beum,

« PreviousContinue »