Page images
PDF
EPUB

a jelen országgyülés végeig netalán eszközlendő időközi választás a fővárosban is az 1877-ik évi X. törvényezikk rendelkezései szerint történik.

4. S. Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.

XII. TÖRVÉNY-CZIKK. az 1818. évi törvények által megszüntetett urbéri kapcsolatból fenmaradt jog- és birtok-viszonyok rendezését tárgyazó 1871: LIII.

t. cz. 45. és 51. 89-nak módositásáról és a 6. g. pótlásáról.(1) (Szentesitést nyert 1877. évi május 22-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi

május 26-án.)

1. S. Azon perekben, a melyeknek tárgyát az urbériség megállapitása is képezi, az 1871: LIII. t.-cz. 45. és 51. SS-ban foglalt következő általános rendelkezéseknek:

(a törvényszék a felek közt létrejött egyezséget csak alaki tekintetben veszi vizsgálat alá :) és

(a törvényszék által hozott itéletek és jóváhagyott egyezségek a kir. itélőtáblához hivatalból többé fel nem terjesztendők),

csak akkor van helye, ha a volt földesur vagy jogutódja az urbériséget megállapitó egyezség vagy itélet alapján az állam irányában netalán érvényesithető kárpótlási igényéről világosan és határozottan lemond.

2. $. Ha az 1. S-ban érintett perekben a volt földesur vagy jogutódja az urbériséget megállapitó egyezség vagy itélet alapján netalán érvényesithető kárpótlási igényéről az állam irányában világosan és határozottan le nem mond,

akkor: a) Egyezség esetén a törvényszék a felek közt létrejött egyezséget nem csak alaki tekintetben, hanem az urbériség megállapitására nézve érdemileg is vizsgálat alá veszi, — és oly egyezségtől, a melyben több urbériség állapittatik meg, mint a mennyi az 1871. évi LIII. törvényezikk 44. §. szerint hivatalból eszközölt szabályszerü nyomozás által kinyomoztatott, a jóváhagyást megtagadja.

A jóváhagyást megtagadó törvényszéki határozat a királyi táblához s onnan a legfőbb itélőszékhez fölebbezhető.

b) Itélethozatal esetén a törvényszék az urbériség kérdésében az 1871. évi LIII. t.-czikk 44. §-a szerint hivatalból eszközölt szabályszerű nyomozat alapján határoz.

c) a jóváhagyott egyezség vagy a meghozott itélet a kir. táblához hivatalból mindig felterjesztendő, mely azt az urbériség megállapitására nézve

kolez (2). 382. Nagy-Becskerek. 383. Nagy-Kikinda. 384. Nagy-Körös. 385–386. Nagyszeben (2). 387. Nagyvárad. 388. Nyiregyháza. 389. Olábfalu. 390. Pápa. 391. Pécs. 392–393. Pozsony (2). 394. Scimerz- és Bélabánya. 398. Sepsi-Szt-György. 396. Sopron. 397—398. Szabadka (2). 399. Szamos Ujvár. 400. Szarvas. 401. Szatmár-Németi. 402–203. Szeged (2). 404. Szék. 405. Székesfehérvár. 406. SzékelyUdvarhelv. 407. Szentes. 408. Temesvár. 409. Ujvidék. 410. Versecz. 411. Vizakna. 412. Zenta. 413. Zombor.

(1) E i. ezikk hatályát fentartja az ország erdélyi részeiben sth. a birtokrendezést, tagosítást és arányosítist szabályozó 1880: XLV. 1. cz. 39. §-á.

[ocr errors]

felülvizsgálat alá veszi, szükség esetén pótnyomozást rendel, és annak alapján érdemileg határoz.

A kir. tábla határozata hivatalból nem terjesztetik fel a legfőbb itélőszékhez, és ha az törvényes határidő alatt nem felebbeztetik, a végrehajtás hivatalból rendelendő el.

3. $. Az 1871: LIII. t.-cz. 45. és 51. SS-ai – azon perekre nézve, a melveknek tárgyát az urbériség megállapitása nem képezi - egész terjedelmükben, — azon perekre nézve pedig, a melyeknek tárgyát az urbériség megállapitása is képezi, a jelen törvény által nem érintett intézkedéseikben továbbra is érvényben maradnak.

4. S. Az 1871: LIII. törvényczikk 6. §-ához pótlólag rendeltetik :

a) mindazok, kik vesztett urbériségekért földtehermentesitési kárpótlást, illetőleg utólagos kárpótlást még ezután kivánnak igénybe venni, tartoznak ebbeli igényüket az annak alapjául szolgáló itélet vagy egyezség jogérvényre emelkedésétől

, ha pedig az itélet vagy egyezség jelen törvény hatályba lépte előtt már jogérvényre emelkedett, jelen törvény hatályba léptétől számitandó 6 hónap alatt a földtehermentesitési országos alapigazgatóságnál bejelenteni, különben igényük elenyészik.

6) Crbéri perekben keletkezett itélet, illetőleg egyezség alapján kárpótlás ezentul csak az esetben igényelhető, ha az urbéri per, a mennyiben az a fennálló törvények és szabályoknál fogva még ezentul is meginditható, jelen törvény hatályba léptétől számitandó egy év alatt az illetékes törvényszéknél folyamatba tétetik.

5. S. Jelen törvény végrehajtásával a bel-, pénz- és igazságügyi ministerek bizatnak meg, - s az utóbbi felhatalmaztatik, hogy az Erdélyre nézve az 1871: LIII. törvényezikk 80. S-a alapján kibocsátott rendeletet, az ezen törvényben megállapitott elvekkel összhangzólag módositsa. (1)

a

XIII. TÖRVÉNY-CZIKK. az Olaszországgal 1867. évi ápril hó 23-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződés hatályának meghosszabbitásáról szóló és 1877. évi junius hó 4-én Rómában alá irt nyilatkozatnak beczikkelyezé

séről.(1)

Szentesitést nyert 1877. évi julius 1-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi

julius 2-in.)

Ö Felsége az ausztriai császár és Magyar-, dés hatályának meghosszabbitása végett létreország apostoli királyának, valamint Olasz- jött nyilaikozat, miután az országgyülés által ország királyának kormányai közt Rómában elfogadtatoilés utóbb mindkét szerződő fél 1877. évi junius 4-én az 1867. évi ápril hó részéről szokott módon megerősittelett, ezen23-án kölött kereskedelmi és hajózási szerző- nel az ország törvényei közé iktattatik.

(1) Et. cz. végrehajtása tárgyában v. ö. 1877 jun. 8. 16.091. sz. igazs. min. rend. (1877. R. T. 255.)

(2) E i. czikk az Olaszországgal fennállott keresk. és hajózási szerzödés (1867. B. T. L. 108, 110, 111) hatályát az 1877. év végéig hosszabbitotta meg. A szerződés hatályának további meghosszabbítását tartalmazzák az 1877: XXVII. és 1878: XVIII. 1. ezikkek, mig az 1878 decz. 27-én kötött újabb vám- és kereskedelmi szerzödés az 1879: 1. t. czikikbe iktattatott. Ennek belvébe (az 1887: XLI. 1. czikkben foglalt meghosszabbítás után) lépett az 1888: IV. t. czihkbe iktatott szerzödés, a melvet (az 1891: V. 1. czikkben foglalt meghosszabbítás után) a jelenleg érvényes és az 1892: VI. t. czikkbe jktatott keresk. és hajózási szerződés váltott fel.

A nyilatkozat szövege a következő : annak, hogy ezen nemzetközi egyezmény ha

tálya meghosszabbitlassék, a következő intéz

kedésben állapodtak meg: Nyilatkozat.

Az 1867. évi ápril hó 23-án az osztrák

magvar monarchia és Olaszország közt kötött Ő Felsége az ausztriai császárnak, Cseh- kereskedelmi és hajózási szerződés hatályban orszáy királyának s. a. I. és Magyarország marad 1877. évi deczember hó 31-ix. apostoli királyának kormánya egyrészről, és Minek hiteléül a kellően meghatalmazott ő Felsége Olaszország királyának kormánya aluliroltak a jelen nyilatkozatot aláirták és másrészről, tekintve azt, hogy az osztrák-ma- pecsétjeikkel ellátták. gvar monarchia és Olaszország közt 1867. évi kell két példányban Rómában, 1877. évi ápril hó 23. kötött kereskedelmi és hajózási junius hó 4-én. szerződés, a megtörtént felmondás következtében jövő julius hó 1-től kezdve hatályban (P. H.)

br. Haymerle s. k. enni megszünik, és belátva hasznosságát (P. H.)

Melegari s. k.

XIV. TÖRVÉNY-CZIKK az 1871: VII. törvényczikk módositásáról, illetőleg az 1868: XLI. törvényczikk 19. §-a alapján rendszeresitett honvédorvosi tisztikar

ujjászervezéséről.(1) (Szentesitést nyert 1877. évi julius 5-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi

julius 7-én.)

1. S. A honvédség orvosi tisztikarának lél- | nak megfelelő teljes illetménynyel; az alosztászáma, a hadrendi beosztásra való tekintettel, lyok számára pedix a rendszeresitett létszám akként rendszeresittetik, hogy már béke idején erejéig, a kellő számu szabadságolt állományu a honvédelmi ministeriumhoz 2, a Ludovika- honvédorvos átalány élvezete mellett alkalakadémiához és a központi lovas tisztjiskolá- maztassék. hoz egy-egy, továbbá keret gyanánt minden a 2. S. Az 1. S-ban rendszeresitelt közegek hadrendbe beosztolt önálló magasabb honvéd- költségeinek ez évre eső részére 15.940 forint csapattesthez (dandár, féldandár, lovas ezred) pothitelképen megszavaztatik és az 1876. évi egy, a kerületi parancsnokságok mindegyikéhez \LVI. 1.-cz. 4. §-ának értelmében fedezendő. szintén egy, s igy összesen 63 tettleges állo-, 3. S. Ezen törvény végrehajtásával a honmányu honvédorvos, a tiszti rendfokozatok-, védelmi és pénzügyminister bizatnak meg.

XV. TÖRVÉNY-CZIKK Magyarországnak az 1878-ki párisi közkiállitásban leendő részvé

telével járó köttségek fedezéséről.2)

(Szentesitést nyert 1877. évi julius 4-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét bázában 1877. évi

julius 7-én.)

1. Ş. Magyarországnak az 1878-iki párisi pedig 75 ezer forint bankjegyekben, 75 ezer közkiállitásban leendő részvételéből folyó ösz- forint aranyban. szes kiadások fedezésére 150,000 (egyszáz- 2. S. A folyó évi kiadások fedezésére engeötvenezer) forintnyi hitel engedélyeztetik. És délyezendő : 75 ezer forint, papirpénzben,

(1) E t. czikket hatályon kívül helyezte a honvédségről szóló 1890: V. 1. cz. 26. $-a.

(2 E törvényszakasz (az 1877. évi államköltségvetés kapcsán) a felmerülő hiány fedezésére (egészben vagy részben aranyjáradék-kötvények kibocsátására hatalmazta fel a pénzügyminisztert. E kötvenyekről l. az 1878: XXXV. I. czikiket. V.ö. 1877: VII. t. cz.

mely összeget a földmivelés-, ipar- és keres- A folyó évre megszavazott hitel az 1876. kedelemügyi minister a szükséghez képest évi XLVI. törvényezikk 4. s-ának(1) rendelele veheti fel. 75 ezer forint aranyban pedig, az értelmében fedeztetik. 1878-iki államköltségvetésben: a földmívelés-, 3. S. Jelen törvény végrehajtásával a földipar- és kereskedelemügyi ministerium kiadásai mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi, valamint közé veendő fel.

a pénzügyi minister bizalnak meg.

XVI. TÖRVÉNY-CZIKK a magyar éjszakkeleti vasuttársulatot érdeklő 1875: XLV. törvény

czikkben foglalt szerződés módositásáról.(2)

(Szentesitést nyert 1877. évi julius 4-én. Kihirdettetell az országgyülés mindkét házában 1877. évi

julius 7-én.)

а

1. Ş. A magyar éjszakkeleti és nyiregyház- ! 1.100,000 forint lesz becserélliető, vagy a ungvári vasutak függő ügyeinek módositásáról mennyiben nagyobb összeg cseréltetnék ki, a szóló 1875. évi XLV. törvényezikkben foglalt többletből eredhető azon kamatkülömbözelet, szerződés 4. S-ának határozatához képest esz- mely az arany és ezüst árfolyama közt felközölhető társulati részvény s elsőbbségi köl- merülő disagió miatt fizetendő, egyedül a tárvény kicserélésre 1877. év végeig kitüzött sulat fogja viselni, s az az államot elölegképen határidő 1881. év végéig azon megszori- sem terhelheti. tással terjesztetik ki, hogy a még be nem 2. S. E törvény végrehajtásával a közmunka ('serélt 7 millió névleges értékü papirokból,, s közlekedési és a pénzügyi minister bizatnak az utolsó év kivételével, évenkint legfeljebb meg.

XVII. TÖRVÉNY-CZIKK

a Beszterczebánya város közelében épitett gőzfürész költségeinek

iedezésére megkivántató póthitelről.

(Szentesilést nyert 1877. évi julius 4-én. kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi

julius 7-én.)

1. S. A Beszterczebánya város közelében czikk 4. S-ának (3) rendelete szerint fedezendő épitett gőzfürész költségei 185,372 frt. 1572 és ugyancsak az 1876. évi XLVI. törvényczikk krban állapitlatnak meg. Ennek épitésére a 2. s-ának (B. átmeneti kiadások, II. Beruliázávállalkozó által az államnak biztositek gyanánt sok) I. fejezete 2-ik czime alatt lesz elszámoelőlegezell 93,996 frt. 231/2 kr. sorditlatván, landó. a sen maradó összeg fedezésére 91.376 frtnyi 2. S. Ezen törvény végrehajtásával a pénzpothilel engedélyeztetik.

ügyminister bizatik meg. Ezen összeg az 1876-ik évi XLVI. törvény

(1) L. az 1877: XIV. 1. (z. 2. jegyzetét e törvényszakaszra vonatkozóan.

(2) V. ö. e vasutvonalra nézve az 1868: XIII., 1870: XXVIII., 1875: XLV. és 1888: XVII. t. czikket; e vasulvonalak beváltásáról az 1890: XXXI. és 1891: II. i. czikk rendelkezik.

(3) E törvényszakaszró! v. ö. az 1877: XIV. 1. cz. jegyzetét a 21. Japon.

XVIII. TÖRVÉNY-CZIKK a közadók kezeléséről szóló 1876: XV. törvényezikkben, a biróság előtti ügyek képviseltetésére vonatkozó intézkedések pótlásáról. i) (Szentesitést nyert 1877. évi julius 4-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi

julius 7-én.)

1. §. A közadóknak az 1876. évi IV. tör- adófelügyelőt annak megkeresésére a köztörvényezikk értelmében végrehajtás utján való vényhatósági tiszti ügyészek képviselik, kik az behajtásánál előforduló igény és elsőbbségi állam követeléseit ezen ügyekben az illetékes perekben, nemkülönben az ingatlanokra veze- biróságok előtt érvényesiteni kötelesek. iendő biztositási és kielégitési végrehajtásoknál 2. $. Ezen törvény végrehajtásával a belaz adóknak és illetékeknek a csödtömegek ügyi és a pénzügyminister bizatnak meg. elleni bejelentésénél és érvényesilésénél: a kir. i

XIX. TÖRVÉNY-CZIKK nyers répát sajtók használatával feldolgozó czukorgyárak által fizetendő fogyasztási adónak az 1877–78. évi idényre megállapi

tásáról.(2)

(Szentesitést nyert 1877. évi julius 4-én. kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi

julius 7-én.)

1. S. A czukoradó iránti törvények és sza- tási adó uj fokozat szerinti átalányozásának, bályok hivatalos összeállitásának 15. §-ában a nyers répát sajtók segedelmével feldolgozó foglalt, és az 1875. évi XLVIII. 1.-cz. által a gyáraknál akkor van helye, ha annak vállaltörvényhozás további intézkedéseig fentartott kozója azért a termelő idény megnyitása előtt fokozat, mely a répalevet nyers répából legfeljebb 14 nappal az első folyamodásu pénzviznyomásu sajtók segedelmével előállitó gyá-, ügyi hatóságnál folyamodik. rak napi termelőképességének megállapitásánál Ezen eseten kivül ily répaczukorgyárban a alapul szolgál, - hatályon kivül helyeztetik. megadózandó répa-mennyiség czukorgyártásra

2. g. Az 1877 8. évi czukortermelési idényre forditandó répa hivatalos felmérése által azon a lésajtók termelőképességének alapjául szol- szabályok szerint állapittatik meg, melyeket a gáló fokozatot a m. k. pénzügyminister az osz- czukoradó iránti törvény és szabályok hivatalos irák cs. k. pénzügyministerrel egvetértőleg összeállitásának III. fejezete tartalmaz. rendelet utján fogja megállapitani és legfeljebb 4. S. Jelen törvény végrehajtásával a pénzaz 1877. évi julius végeig közhírré tenni. ügyminister bizaljk meg.

3. §. A czukortermelés után járó fogyasz

(1) E törvénve pótolja a közadók kezeléséről szóló 1883: XLIV. 1. cz. 58. §-ának utolsóelőtti bekezdése.

(2) E rendelkezéseket fentartotta a czukoradóról szóló 1878: XXIII. t. cz. 1. §-a, hatályon kivül helyezte az 1880: XLVII. 1. czikk.

« PreviousContinue »