Page images
PDF
EPUB

TEMOR A.

CARMEN I.

v. 1-17. CÆRULEIS fluctibus Iernes in luce; Arduis montibus sub coruscatione diei; (vento, Arboribus (cum) fuscis verticibus se-inclinantibus sub Canis torrentibus se-effundentibus ab asperis saxetis ; Duobus tumulis viridibus sub quercibus [nitiem, Circumeuntibus et trahentibus-se circa angustam plaEt leni cursu aquæ (eunte) per valles; In ripà amnis (stabat) Carbar ipse, Ejus hastà sub potestate strenui (viri) ad ejus latus, Et ejus rubro oculo sub trepidatione, et ipso moesto.

Surrexit Cormacus in animo regis, Et ejus vulnus, (ipso) sine vi, in ejus latere. Semivisus erat juvenis in obscuritate, Ejus sanguine arboreo-rutilo fluente ex ejus pectore.

Torsit Carbar hastam ternis vicibus, Ternis vicibus prehensit barbam sua manu. Restitit ille sæpius ab arduis passibus ;

Chrath e ruighe nam beud gu h-ard.
Mar nial am fàsach am mòr thriath,
Caochladh fo ghaoith nan sian a dhealbh,
Na gleanna am bròn fo an fhirich,
Ma seach fo ghiorrag nam braon.

Ghabh an righ a mhòr anam dha féin;
Ghlac e sleagh nan treun 'na làimh.
Thionndaidh 'shùil gu cul magh Léna,
Luchd coimheid nam beud o chuan gorm.
Thàinig iad le ceumaibh fo fhiamh
Tric a' coimhead sios o'n t-sail.
Dh'aithnich Cairbre mu chòrr righ nan gnìomh.
Ghairm e dorcha na triath' gu 'làimh.
Ghrad-thàinig ceum fhuaimear nan sonn,
An glas lanna lom anns gach làimh.
An sin bha Morla 'n duibhre ciar;
An sin bha Dalla nan ciabh sa' ghaoith,
Cormar ruadh ag aomadh air sleagh,
A’sealladh borb o thaobh a ghruaim.
B'alluidh do shùil chrom, a Mhalthos,
Fo shealladh do mhòr fhabhraid.
Sheas Foldath mar charraig an sruth
Ceileadh fo chobhar a dubh chruth,
A shleagh fhada mar ghiubhas nam mòr shliabh,
A thachras ri còrr ghaoith nanspeur,
A sgiath làn do chomhara còmhraig,
A dhearg shùil an còmhnuidh

gun

fhiamh. Iad' is triath' eile

gun

chunntas

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Concussit ille lacertos (vulnificos) damnorum altè.
Sicut nubes in desertis (est) magnus princeps,
Varians sub vento nimborum suam formam,
Vallibus in luctu sub monte,
Et invicem sub metu imbrium.

Recepit rex suum magnum animum sibi ipsi;
Prehendit ille hastam strenuorum in manum.
Reversus est ejus oculus ad tergum Molenæ,
Speculatoribus damnorum (venientibus) à mari cærulo.
Venerunt illi cum passibus sub timore
Sæpe despicientes deorsum à suis calcibus. [facinorum.
Intellexit Carbar (metum esse) circa egregium regem
Vocavit ille torvus principes ad suam manum.
Statim venerunt passus sonori heroum,
Subalbidis gladiis nudis in unaquâ que manu.
Illic erat Morla in obscuritate (tetricus) fuscus;
Illic erat Dalla (crinitus] crinium in vento,
Cormar rufus inclinans-se super hastam,
Et tuens sæviter ab orâ suæ torvitatis.
Terribilis erat tuus oculus curvatus, Malthe,
Ab intuitu tuæ magnæ palpebræ.
Stabat Foldathus similis rupi in flumine
Celanti sub spumâ suam atram formam,
Ejus hasta longå instar abietis magnorum clivorum,
Quæ occurrit ingenti vento cælorum,
Ejus clypeo pleno signorum certaminis,
Et ejus rubro oculo constanter sine formidine.
His et principibus aliis sine calculo

A’ dlùth-teannadh mu righ Eirinn,
'Nuair thàinig fear-coimhead a' chuain
Moranail

gu

cruaich mhagh Lena, Bha 'shùile briseadh claon o'cheann, A bhile cam a'crith, 's iad liath.

“ An seas triatha na h-Eirinn air chul Balbh mar bhadan na ciuin oidhche, Mar gharbh choille balbh fo mhuig, Is Fionnghal m'an tràigh a' boillsge, Fionnghal a's fuasaiche beum, Ard righ nan treun o shruthaibh Mhòrbheinn ?”

“Am faca tu ’n gaisgeach nach fann,"
Thuirt Cairbre, o spairn a chléibh,
“ Am bheil a laoich lionor air tràigh?
An tog e sleagh chòmhraig o dhéigh,
No an d'thàinig an treun an sìth.”

“An sìth cha d'thàinig e, righ Eirinn.
Chunna mi roi' 'n treun a shleagh shuas
Mar mhall theine bàis ag éirigh,
Fuil mhiltean a' leumadh m'a cruaidh.
B' es' an ceud fhear bhuail an tìr
Láidir fo 'leadanaibh liatha.
Làn, fèitheach, garbh chalpan an righ,
'Cheuma gluasad gun strì air sliabh.
Air thaobh an tréin a chlaidheamh fiar,
An dara beum a chaoidh nach iar;
A sgiath leathan fhuasach 'na làimh,
Mar chearcal fuileach ré's i lån,

Accedentibus confertis circa regem Iernes,
Quando venit speculator oceani
Morannal ad præcipitium Molenæ,
Erant ejus oculi erumpentes obliquè e capite,
Et labia obtorta trementia, æque ac pallida.

“An stant proceres Iernes à tergo
Muti sicut arbusta tranquillæ noctis,
Sicut ingens sylva muta sub vapore,
Et Fingale circa littus effulgente,
Fingale cujus est formidolosissima plaga,
Arduo rege strenuorum a fluentis Morvenis ?”

An vidisti tu heroa haud invalidum,'
Dixit Carbar è luctamine sui pectoris,
“Suntne ejus heroes numerosi in littore?
An tollit ille hastam certaminis à tergo,
Anne venit strenuus in pace?”

“ In pace haud venit ille, rex Iernes. Vidi ego præ strenuo ejus bastam suprà Sicut lentum ignem mortis surgentem, Sanguine millium saliente circa duram (cuspidem). Fuit ille primus qui [attigit] percussit terram Validus sub ejus capillis canis. Sunt plenæ, nervosæ, ingentes suræ regis, Passibus ejus sine nisu progredientibus super

clivum. In latere strenui est gladius obliquus, Secundum ictum qui non unquam quærit; Est clypeus latus terribilis in ejus manu, Sicut circulus sanguineus lunæ, quando est plena,

[blocks in formation]
« PreviousContinue »