Page images
PDF
EPUB

gyorsitása czéljából, a parton állandó haszná- / vagy a megmentett s eladott hajótárgyak latul bizonyos hely jelöltetik ki, vagy ha azt a árából. helyi viszonyok teljességgel nem engedik, uszó- Az ily módon dij nélkül szállitott egyének a kikötő (bove) adatik rendelkezésükre. III. osztályu utasokkal egyenlő elhelyezésben

Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajói a szerző- és élelmezésben részesülnek, szabadságában dés tartama alatt ép ugy mentesek a consuli állván a hajó parancsnokának, hogy őket esethajóilletékek fizetésétől az összes cs. és k. leg utközben a hajó szolgálatában alkalmazconsuli hivatalnoknál, mint ő Felsége hadi- hassa, a Lloyd ügynökei és kapitányai azonban hajói. Ellenben a tonna-, egészségügyi-, fény- rendszerint nem kötelezhetők arra, hogy akatorony-, engedélyezési s egyéb hajózási illeté- ratuk ellenére egy időben s egy hajóra négy keket a belföldi kikötőkben kötelesek meg- egyénnél többet vegyenek fel. fizetni.(1)

b) Más, osztrák-magyar birodalombeli illetőségü, a cs, és kir. consuli hivatalok vagy cs. és

kir. követségek irásbeli fölszólitására haza 10. CZIKK.

szállitandó vagyontalan egyénekért a III. osz

tályu utasokra szabott menetdij, s azonfelül Az osztrák-magyar Lloyd gözhajózási vál- egy-egy napi élelmezés fejében 50 krnyi dij lalata arra kötelezi magát, hogy a külügyi fizetendő, mely dijak a teljesitelt szállitás igaministeriumhoz tartozó bivatalnokoknak és zolása után Triesztben vagy Fiumeban az illető szolgáknak, kik szolgálatban utaznak, összes tengerészeti hatóság által fognak megtérilvonalain szabad utazást enged.

tetni. katonai szállitmányoknál a jelen szerződés Szintily uton és módon fognak a Lloydnak tartama alatt a cs. és kir. hadigazgatás és az követelései azon a) alati emliteit esetekben is, osztrák-magyar Lloyd közt kötött egyezmény midőn a tengerészek haza szállitásával járó lesz érvényes, azon változtatások fentartásával, költség megtérittetik, kiegyenlitietni. melyek később egyetértőleg netalán megállapit- Az osztrák-magyar monarchiából hazájukba tatnának.

visszaküldöll vagyontalan külföldieknek valaAz osztrák-magyar Lloydnak 1856. évi mely belföldi hatóság megkeresése folytán decz. 31-én 535. C. sz. a. kelt körlevelében történt szállitásánál ugyanazon feltételek alkalbizonyos rendü utasoknak kivételkép engedett mazandók, melyek az osztrák-magyar monarvitelbérbeli kedvezések, illetőleg a teljes dij- chiabeli illetőségü vagyontalan egyének szállielengedés, a mennyiben az olt felsorolt polgári tására nézve fönnállanak. tisztviselőkre, valamint a missionariusokra és C) Az a) és a b) alatt fentebb körülirt hazaszerzetesekre vonatkoznak, ezentul is érvény- szállitásoknál tekintet lesz arra, hogy betegek ben maradnak.(1)

(névszerint tébolyodottak is), továbbá gonosztevők és fegyenczek a Lloyd hajóin akkép

helyeztessenek el, hogy az utasok miattuk kel11. CZIKK.

lemetlenül terhelve vagy háboritva ne legyenek

és hogy a kellő felügyelet iránt a megfelelő Az osztrák-magyar birodalombeli illetékes intézkedések megtörténjenek. ségü vagyontalan egyéneknek külföldi kikötőkből hazaszállitását, illetőleg az editto politico által a kereskedelmi hajókra rótt kötelezettség,

12. CZIKK. az osztrák-magyar Lloyd gözösejnél a következő módon nyer alkalmazást :

A mennyiben az osztrák-magyar Lloyd göza) Az osztrák-magyar Lloyd azon külföldi hajózási vállalata a postaközlekedést közvetiti, kikötőkben, melyeket hajói érintenek, a cs. és a jelen szerződés tartamára az osztrák cs. kir. k. consuli hatóságok vagy cs. és k. követségek és a magyar királyi állami postaintézetek üzleirásbeli felszólitására, a hazaküldendő tengeré- téhez tartozó közegnek tekintetik, s mint ilyen szeket vagy más tengerészeti utlevéllel ellá- a postatörvények és szabályok összes idevágó tott egyéneket köteles fölvenni és Triesztbe, határozatainak van alávetve. Fiumeba vagy menetközben érintendő más belföldi hikötőbe szállitani, ezen szolgálatáért semminemü dijt, tehát az élelmezési höltségek

13. CZIKK. megtéritését sem követelhetvén oly esetekben, midön ezen hazaszállitás költségeit nem térit- Az osztrák cs. kir. és a magyar kir. postatetik meg az illető hatóságok az arra netán intézeteknek jogában áll az osztrák-magyar törvény szerint kötelezett hajótulajdonossal! Lloydnak személyszállitásra szánt valamennyi

(1) L. az ezen t. cz. mellékletét képező jegyzőkönyvet.

rözöseit minden meneteik alkalmával posta

16. CZIKK. küldemények szállitására fölhasználni, miért is ene gözösök a hajózási okmányokbani osztrák- Az osztrák-magyar Lloyd mint állami postamagyar postahajóknak fognak czimeztetni. intézet az általa bejárt összes vonalakon saját

ügynökeivel, valamint ezek által egymásközt

váltott hivatalos leveleit saját gőzösein dijmen14. CZIKK.

tesen szállithatja és közvetlenül kézbesitheti ;

feltéve, hogy a czimen az elküldő neve s ezen A Lloyd gőzhajózási vállalata köteles a bel- megjegyzés: a «Lloyd hivatalos levele» ki van és külföldön tell minden egyes rendes vagy irva. rendkivüli menet alkalmával, az osztrák cs. kir. vagy magyar kir. postaintézetek által neki

17. CZIKK. átadott bel- vagy külföldre szóló hivatalos és magán levélpostai küldeményeket ingyen el-1 Azon esetben, ha valamely a gőzhajózási szállitani, utközben gondosan megőrizni, és a vállalatnak átadott levél- vagy hirlapcsomag rendeltetés helyen vagy az ehhez legközelebb elveszne, tartozik a társaság azon kárt, mely fekvő megállapodási helyen, sértetlen állapot- a postajövedékben a porto-illetékek elvesztése ban átadni. Ugyanazon kötelezettség terheli őt, által keletkeznék, megtériteni, és minden egyes a bel- vagy külföldre szóló, hivatalos és magán elveszett ajánlott levélért husz 0. ért. forint levélpostai azon küldeményekre nézve, melye- kárpótlást lizetni. (1) ket valamely külföldi igazgatás alatt álló postaintézet adott át a Lloyd-ügynökségeknek, de csak akkor, ha ily küldemények szállitását a

18. CZIKK. közös külügyi ministerium követelte.

A módozat, mely szerint a levélposta-külde- Idegen államok azon helyein, melyeket az mények az osztrák cs. kir. és a magyar kir. osztrák-magyar Lloyd gözösei érintenek, az esetleg külföldi postaintézetek s a Lloyd- osztrák-magyar monarchiába intézett, azon átvállalat közegei közt átvéletnek és áladatnak, menendő és onnan eredő levélpostai küldemékülönös szabályok által van megállapitva. nyek hivatalos kezelésével az ott már is föl

állitott, vagy ezentul sölállitandó cs. és kir.

postahivatalok fognak megbizatni. 15. CZIKK.

A bel- és külföld mindazon helvein, hol a

Lloyd-gözhajózási vállalatnak ügynökségei vanAz osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási válla- nak és hol az állami postaintézet azt szükségeslatának mint ilyennek nem szabad sem bel- nek tartja, a fönnebb emlitett postai teendőket, sem külföldön a gőzösökkel elszállitandó leve- az állami postaintézet követelésére és számára, leket gyüjteni, vagy a gözösökkel hozottakat a Lloyd ügynökségei fogják végezni. kézbesiteni ; eme teendőket, valamint az azért Ugyancsak az utóbbiak fogják a külföldi fizetendő dijak beszedését az osztr. cs. kir. helyek közt váltott s a Lloyd-gözösökön szállivagy magyar kir. postahivatalok vagy a Lloyd- tott levelek fölvételét és kézbesitését, valamint nak az állam számára teljesitendő poslaszolgá- az azokért járó dijak beszedését is rendszerint lattal megbizott ügynökségei fogják eszközölni. | teljesiteni s a dijakat a postapénztárba szár

Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási válla- maztatni. lata ugyanazért köteles megakadályozni, hogy Oly helyeken, hol önálló cs. és kir. postahajóival teendő utak alkalmával, saját szolgálati intézetek nincsenek, a Lloyd ügynökségei, előszemélyzete levélpostai küldeményeket a fenn- leges külön megegyezés alapján, a pénzutalváálló tilalom ellenére ne szállitson, postajövedéki nyozási, kocsipostai és esetleg a postautánáthágásoknál a fennálló szabályok szigora fog- vételi szolgálatot is fogják végezni, feltéve, ván alkalmaztatni.

hogy az állami postaintézet ily intézkedést A gőzhajózást vállalat gondoskodni tartozik szükségesnek tart, mire nézve külön szabályok arról, hogy a gőzösökön minden egyes menet szerint kell majd eljárni. alkalmával a levelek betételére s gyüjtésére A Lloyd-ügynökségek ezen fáradozásukért. zárt gyüjtőszekrények függesztessenek ki; az az általuk beszedett franco- és porto-illetékek ezekben foglalt levelek további hivatalos el- bizonyos hányadában fognak részesittetni. bánás végett az illető postaközegeknek lévén. A gözhajózási társaság kötelezi magát arra, átadandók.

hogy ügynökeit a számukra a közös külügyi

(1) V. ö. 25. cz.

Magyar Törvénytár, 1877-1878.

20

minister által kiadott vagy ezentul kiadandó végett adatnak át, hol a kocsipostai szolgálatot kezelési szabályok pontos megtartására szigo-, osztrák cs. kir. vagy magy. kir. postaintézetek ruan fogja utasitani, az őket terhelő hiánylatok, teljesitik, az érintett illetékeket a Lloydnak birságok és esetleges kártéritések haladéktalani az állami postaintézet fogja megfizetni: a felbeküldéséről gondoskodni s átalában a lehető-, számjtás az egyik postaintézettől a másikhoz. ségiy ügyelni fog arra, hogy ügynökei semmi- szállitandó, egy s ugyanazon rovatlapba fölnemü csempészetet a postaintézetek kárára el vett magán-kocsipostai küldemények össz-sulya ne kövessenek.

s összértéke szerint történvén. Eme kocsipostai Azon esetre, ha az államigazgatás a levél- küldemények kölcsönös átadásának és átvételépostai, illetőle: kocsipostai szolgálatnak a Lloyd nek módozatát külön utasitások szabályozzák. ügynökségei által való ellátását egyes kikötő A Lloyd jelenleg fennálló szállitási tarifái, helyeken vagy átalában is megszüntetné, az a mennyiben a kocsipostai küldeniényekre ellen a gözhajózási vállalat sem kifogást nem vonatkoznak, a postaigazgatások beleegyezése tehet, sem kárpótlást nem követelhet. (1) nélkül föl nem emelhetők.(2)

[blocks in formation]

S

A Lloyd gőzhajózási vállalat köteles továbbá Azon kocsipostai küldemények, melyek az minden egyes bel- és külföldön tell menet osztrák-magyar monarchiából vagy külföldi alkalmával a postaintézetek által meki átadott államokból oly rendeltetéssel érkeznek a postahivatalos kocsipostai küldeményeket is a gő- hivatalokhoz, hogy a Lloyd gőzösein oly külzösei által érintett helyek között csupán azon földi kikötőkbe szállillassanak el, hol kocsidijért szállitani, mely biztositási illeték sejében postai szolgálattal megbizott osztr. cs. kir. jár, ha ugyan a biztositást a postaintézetek vagy magyar kir. postaintézetek nincsenek kivánják. Az ily küldemények sulya azonban, a gözhajózási hivatalnak adandók át, mely ha arany- vagy ezüstpénzt tartalmaznak, eyven- a küldemények átvételét elismerni, s azok halakint 625 kilogrammot, másnemü szállitmá- déktalan továbbszállitásáról és kézbesitéséről nyok sulya pedig 40 kilogrammot meg nem gondoskodni tartozik. haladhat.

Ellenben a magánosoktól átvett olyan kocsiHa az ily küldemények a most megszabott postai küldeményeket, melyek a Lloyd hajóin sulynál nehezebbek, joga van à Lloydnak az osztrák-magyar monarchia belsejében fekvő azokért, a biztositott küldemények után járó helyekre vagy idegen államokba való továbbbiztositási illetéken felül, a magán kocsipostai szállitás végett érkeznek, köteles a gőzhajózási küldeményekre szabott szállitási dijak megtéri- vállalat a mennyiben ezen továbbszállitásra tését is követelni.

az osztr. ('s. kir. és magyar kir. postaintézetek A biztositási illeték az egyik postaintézettől szolgálata vétetik igénybe az illető postaa másikhoz szállitandó, egy s ugyanazon rovat- intézetnek átadni, az átadás körül a kocsipostai lapba fölvell biztositott hivatalos küldemények küldemények feladására nézve átalán fennálló összértéke szerint fizettetik. A közönség so- szabályokat követvén. gyasztására szánt egyedárusági tárgyak s egyéb Az ilynemü kocsipostai küldeményekért ugy kincstári termények nem tekinthetők hivatalos a postaintézetek, mint a gőzhajózási igazgatás, kocsipostai küldeményekül s nem adhatók fel az út hosszához képest, melyen mindegyikük ilyenek gyanánt a Lloyd yőzöseire. (2)

maga eszközli a szállitást, az erre nézve hatályban levő tarisák, ugymint a postahivatalok a

náluk alkalmazott kocsipostai larisa, az Osz20. CZIKK.

trák-magyar Lloyd társulata pedig saját, a kö

zönségre nézve átalán érvényes vagy külön A bel- és külföldre szóló magán-kocsipostai megállapitandó dijszabása szerint szedik a megküldeményekért az osztrák-magyar Lloyd göz- felelő illetéket, mire nézve az eljárás ezen illehajózási vállalata a szállitási s biztositott kül- tékek kölcsönös kiegyenlitése tekintetében deményekért egyszersmind a tengeri biztositási külön egyezmény által fog szabályoztatni. illetékeket is saját, a közönségre nézve átalán érvényes vagy külön megállapitandó dijszabása

22. CZIKK. szerint fogja szedni. Oly magán postaküldeményekért, melyek a postaintézetek által belföldi Oly kocsipostai küldemények, melyek a czimvagy oly külföldi kikötőkbe való elszállitás zett fél halála után érkeznek rendeltetésük

(1) L. az ezen t.cz. mellékletét képező jegyzőkönyvel. (2) V. ö. 27. cz.

helyére, valamint azok, melyeket a czimzett féls

25. CZIKK. elfogadni vonakodik, a legközelebbi menettel, — azok ellenben, melyekre nézve a czimzett fél A 17. és 23. czikkben emlitett megtéritések a rendeltetés helyen fel nem található és az és kárpótlások, a hibás fél kipuhatolásának beutánküldés nem lehetséges vagy tilos, két hó- várása nélkül kölcsönösen azonnal teljesittelnap elteltével, — végre azok, melyek aposte nek, mihelyt az elveszés, hiány vagy megsérülés restante, vannak jelezve és érkezésüktől szá- teljesen kiderittetett és a kártéritési kötelezettmitandó három hónap alatt ki nem váltatnak, ség kimondatott. A postaintézetek arra is fölezen határidő elteltével visszaküldetnek és az jogositvák, hogy a megtéritendő vagy kárpótoazokat terhelő porto-, vám- s egészségügyi-ille- landó összeget minden további kérdés nélkül tékek netaláni felszámitása mellett további levonhassák azon követelésből, mely a vállaintézkedés végett kölcsönösen visszaadatnak. latot irányukban, vagy a tengeri postaszolgálat

ellátásáért a jelen szerződés értelmében járó

jutalék gyanánt illeti; a vállalat azonfelül összes 23. Czikk.

tulajdonához tartozó hajóival s egyéb vagyoná

val is felelvén. A Lloyd gözhajózási társulata kezességet vállal a postaintézetektől szállitásra átvett hivatalos s magán kocsipostai minden küldemény

26. CZIRK. ért olyformán, hogy köteles lesz minden küldeményért, mely azalalt, mig a Lloyd őrizetére! Ha az egyik vagy a másik postaigazgatás volt bizva, elveszett, megcsonkult vagy meg- jónak látná a postai küldeményeket saját postasérült, a föladáskor nyilvánitott érték szerinti tisztviselői vagy postavezetői által kisértetni, teljes kárpótlást nyujtani, ha az elveszés, cson- a tisztviselőnek egy I., a posta vezetőnek egy kitás vagy megsérülés saját szolgálatbeli sze- II. osztályu hely dij nélkül engedendő át. melyzetének hibájából vagy véletlenségből tör- A postatisztviselőnek azonfelül megengetent. Biztositott küldeményekre nézve az osz- dendő, hogy a postakezelést erre alkalmas zárt trák-magyar Lloyd kártéritési kötelezettsége cabineban végezze; a postavezetőnek pedig a tengeri vész, s más elhárithatlan balesetek a postaküldemények elhelyezésére külön záros (vis major) által okozott károkra is kiterjed. - hely jelölendő ki. A postaintézet által esetleg Oly kocsipostai küldeménvekért, melyek érték- kiküldendő vizsgáló biztos számára egy I. osznyilvánitás nélkül adattak föl, a megtéritendő tályu hely szintén dij nélkül engedendő át. kárösszeg minden 500 grammért vagy 500 A most emlitett dij nélküli szállitáshoz az elgrammnak részeért o, é. 1 frt 50 krajczár. látás nem számittatván, az azért járó illetéket,

Ezekről a feleket magok miheztartása végett: ha e tekintetben külön egyezmény nem létezik, értesiteni azon postaintézeteknek lesz hiva- az illető 1 frt 50 krra leszállitott árban tartozik tásuk, melyeknél a kérdéses kocsipostai külde- ! megfizetni. mények föladatnak.(1)

27. CZIKK. 21. CZIKK.

Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási társuA kocsipostai küldemények iránti fölszólam- lat a kocsipostai küldemények szállitási s tenlások a fölvevő hivatalokhoz intézendők. A föl- geri biztositási illetékei fejében a postainteszólamlás bejelentési határideje hat hónapban zeteket terhelő követelésének kimutatását állapittatik meg, mely határidő elteltével a sza- (19–20. czikkek) minden közigazgatási évvatolás a késedelmes fölszólamló irányában negyed végével a triesti cs. kir. postaigazgatómegszünik.

ságnak fogja további hivatalos tárgyalás végett A közönség ellenében a kártéritési kötele- átadni. Az érvényesitett összeg a Lloyd-vállazettség azon intézetet terheli, melynél a külde- latnak a triesti cs. kir. postaigazgatósági pénztár mény föladatott, ez utóbbinak ily eset beálltával utján fog nyugtatványra kitizettetni. visszkereseti joga lévén azon intézet ellen, melynél a küldemény elveszett, megcsonkitladott vagy megsérült.

!

(1) V. ö. 23. cz.

[blocks in formation]

A Lloyd-ügynökségek által a portoköteles A Lloyd arra kötelezi magát, hogy legkésőblevélküldeményekért postai és tengeri szállitás ben minden hó 15-éig a bécsi, budapesti és fejében beszedett illetékeket tartozik az osz- trieszti hivatalos lapokban közzéteszi azon trák-magyar Lloyd a triesti cs. kir. postaigaz- brutto jövedelmeket, melyek az év kezdetétől gatóság pénztárába a közös pénzügy javára a közzététel napját megelőző második hónap beszolgáltatni.

végeig befolytak.

[blocks in formation]

Az igazgatótanács összes tagjainak, valamint A Lloyd arra kötelezi magát, hogy a társaa társaság által belföldön állandó fizetéssel sági alapszabályokat ezen szerződés határoalkalmazottaknak osztrák vagy magyar állam- zataival összeegyezteti

. A módositott alappolgároknak kell lenniök és kivételnek a bel- szabályok a szerződéssel egy időben fognak földön alkalmazottakra nézve csakis a közös életbe lépni, és a szerződés ideje alatt a közös külügyi ministerium beleegyezésével lehet külügyi ministerium leegyezése nélkül meg helye. Az osztrák-magyar Lloyd egyuttal arra nem változtathatók.(1) kötelezi magát, hogy a külföldi helyeken állandó fizetéssel alkalmazottak kinevezésénél is, osztrák vagy magyar állampolgárokra

33. CZIKK. lehetőleg lekintettel lesz.

Az osztrák-magyar Lloyd-társaság a tengeri A közös külügyi ministerium felügyel arra, szolgálatnál, az Ő Felsége hadi tengerészetében hogy a társasággal kötött egyezmény pontosan szolgáló tiszleknek teljesen egyenlő feltételek megtartassék. mellett más versenyzők előlt, elsőbbséget fog A közös külügyi ministerium által kirendeedni. A hadseregben, hadi tengerészetben és a lendő kormánybiztos tudta nélkül semminemü két honvédségben szolgált altisztek alkalma- fontosabb igazgatási rendszabályt nem lehet zására nézve, aláveti magát a segélyezett elhatározni. vasuti és gőzhajózási vállalatokra nézve senn- 1 A kormánybiztos jogositva van az igazgatóálló határozatoknak.

tanács üléseiben és a közgyülésben valahányszor szükségesnek tartja, résztvenni, az átalá

nos érdekkel netalán ellenkező határozatokat 30, CZIKE.

felfüggeszteni és a közös külügyi ministerium

nak további intézkedés végett jelentést tenni. Az osztrák-magyar Lloyd-társaság arra köte- Tekintettel a külügyi ministerium által kilezi magát, hogy a jelen szerződés tartama rendelendő ellenőrködő közeg fáradozására és alatt elvi kérdéseknél (milyenek a társaság a kormány felügyeleti jogának gyakorlásából fennállása, uj kölcsönök felvétele, vagyoni álla- eredő kiadások fedezésére, az osztrák-magyar potának terhelése, az eddigelé ki nem bocsá- Lloyd-társaság arra kötelezi magát, hogy éveniolt 1/2 millió pengő forint értékü részvények kint o. é. 4000 forintnyi átalányt fog a közös kibocsátása, a társasági részvénytőke szapori- külügyi ministerium által megnevezendő állami lása vagy kevesbitése, átalában a társasági pénztárba fizetni. vagyonhoz tartozó gőzösök és ingatlanok állagát csökkentő változtatás, eladás vagy elzálogolás) a közös külügyi ministerium jóvá

34. CZIKK. hagyása nélkül nem intézkedik.

Hajóknak külföldön való beszerzésére is a A magyar királyi és a cs. kir. osztrák keresközös külügyi ministerium jóváhagyása szük- kedelemügyi ministeriumok a társaság igazséges, e jóváhagyás azonban meg nem tagad- gató-tanácsába egy-egy tagot neveznek ki s a ható, ha bebizonyittatik, hogy a megrendelés kinevezésnél az alapszabályoknak az igazgatóbelföldön a kellő időben nem teljesithelő, vagy tanácsosok részvénybirtokát illető határozataihogy a beszerzés külföldön igen kedvező sel- hoz nincsenek kötve. tételek alatt történhetik.

(1) L. az ezen l. cz. mellékletét képező jegyzőkönyvet.

« PreviousContinue »