Page images
PDF
EPUB

BELGIE.

Handels- en Scheepvaartovereenkomst, den Convention de commerce et de navigation

12den Mei 1863 tusschen Nederland en Belgie gesloten (1).

conclue le 12 Mai 1863, entre la Belgique et les Pays-Bas.

VERTALING.

Zijne Majesteit de Koning der Neder- S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc landen, Groot-Hertog van Luxemburg, en de Luxembourg etc. et S. M. le Roi des Zijne Majesteit de Koning der Belgen, ge- Belges, animés d'un égal désir de faciliter lijkelijk bezield met het verlangen om de et d'étendre les rapports de commerce et handels- en scheepvaartbetrekkingen tus- de navigation entre leurs États respectifs, schen hunne wederzijdsche Staten gemakke- ont résolu de conclure un traité dans ce but lijker te maken en uit te breiden, hebben et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires : besloten te dien einde eene overeenkomst S. M. le Roi des Pays-Bas : aan te gaan, en hebben tot hunne gevolMessire PAUL VAN DER MAESEN DE SOMmagtigden benoemd : BREFF, chevalier grand'croix de l'ordre du Nichan Iftihar de Tunis, Son Ministre des Affaires Étrangères:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden: jonkheer PAUL VAN DER MAESEN DE SOMBREFF, ridder-groot kruis der orde van den Le Sieur JEAN RUDOLPHE THORBECKE, Nichan Iftihar van Tunis, Hoogstdeszelfs chevalier grand'croix de l'ordre du Lion Minister van Buitenlandsche Zaken: Néerlandais, grand'croix de l'ordre Léopold

den heer JOHAN RUDOLF THORBECKE, de Belgique et de plusieurs autres ordres, ridder-grootkruis der orde van den Neder- Son Ministre de l'Intérieur; et landschen Leeuw, Grootkruis der orde van le Sieur GÉRARD HENRI BETZ, Son LEOPOLD van Belgie en van verscheidene Ministre des Finances;

(1) Deze overeenkomst is goedgekeurd bij de wet van den 6den Juli 1863 (Stbl. no. 113) en opgenomen in het Staatsblad van 1863 no. 119.

Parlementaire Stukken.

Bijblad Handelingen 2e Kamer 1862-1863, blz. 1079.

>> Bijlagen 2e Kamer 1862-1863, blz. 1435, 1445, 1505, 1553, 1558.

>>

Handelingen enz. 1e Kamer 1862-1863, blz. 291, 303.

HANDELS- EN SCHEEPVAARTSOVEREENKOMSTEN.

1

et S. M. le Roi des Belges :

andere orden, Hoogstdeszelfs Minister van Binnenlandsche Zaken, en

le Sieur ALDEPHONSE ALEXANDRE FÉLIX den heer GERARDUS HENDRIK BETZ, Hoogst- baron DU JARDIN, commandeur de l'ordre deszelfs Minister van Financien : Léopold, décoré de la croix de Fer, comen Zijne Majesteit de Koning der Belgen: mandeur du Lion Néerlandais, chevalier den heer ALDEPHONSE ALEXANDER FELIX grand'croix de la Couronne de Chêne, baron DU JARDIN, kommandeur der orde grand-croix et commandeur de plusieurs van LEOPOLD, versierd met het IJzeren autres ordres, Son envoyé extraordinaire Kruis, kommandeur van den Nederland- et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le schen Leeuw, ridder-grootkruis der orde Roi des Pays-Bas,

lesquels, après avoir échangé leur pleins van de Eikenkroon, grootkruis en kommandeur van verscheidene andere orden, Hoogst- pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, deszelfs buitengewoon gezant en gevolmag- ont arrêté les articles suivants :

tigd Minister bij Zijne Majesteit den Koning

der Nederlanden,

[merged small][ocr errors]

Art. 1.

Art. 1.

De behandeling der meest begunstigde Le traitement de la nation étrangère la vreemde natie wordt in de Nederlanden en plus favorisée est garanti dans les Pays-Bas in hunne kolonien gewaarborgd aan de et dans leurs colonies au pavillon Belge et Belgische vlag en aan goederen uit Belgie aux marchandises originaires de Belgique afkomstig of derwaarts bestemd. ou ayant cette destination.

Op dezen regel wordt alleen eene uitIl est fait exception à cette règle seulezondering gemaakt met betrekking tot de ment en ce qui concerne les faveurs spébijzondere gunsten, toegestaan of in het ciales accordées ou à accorder par la suite vervolg toe te staan in de Nederlandsche dans les colonies Néerlandaises des Indes Oost-Indische kolonien aan de Aziatische Orientales aux nations asiatiques de l'Arnatien van den Oosterschen Archipel, voor chipel Oriental, pour l'importation des proden invoer der voortbrengselen van hunnen duits de leur sol et de leur industrie, ou grond of hunner nijverheid of voor hunne pour leurs exportations. uitvoeren.

Art. 2.

Wederkeerig wordt de behandeling der meest begunstigde vreemde natie in Belgie gewaarborgd aan de Nederlandsche vlag en aan de goederen uit de Nederlanden of uit hunne kolonien afkomstig of derwaarts bestemd.

Art. 2.

Réciproquement le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est garanti en Belgique au pavillon Néerlandais et aux marchandises originaires des Pays-Bas ou de leurs colonies ou ayant cette destination.

Men is overeengekomen dat dit beding Il est entendu que cette clause ne porte geen inbreuk maakt op de bepaling van pas atteinte à la disposition du traité du het tractaat van 1 Mei 1861 betreffende 1 Mai 1861, qui concerne la réfaction de toegestane korting aan het Fransche accordée aux sels marins français, et que zeezout, en dat de katoenen garens en de les fils de coton, les étoffes de laine mélanwollen met katoen vermengde stoffen en de gées de coton et les tissus de coton imgedrukte katoenen stoffen van Nederland- primés d'origine Néerlandaise seront soumis schen oorsprong onderworpen zullen zijn au régime transitoire, appliqué aux articles aan de transitoire behandeling, op de soort- similaires d'origine anglaise, en vertu du gelijke artikelen van Engelschen oorsprong traité du 23 Juillet 1862 et du protocole toegepast krachtens het tractaat van 23 signé à Londres le 30 Août de la même Julij 1862 en het den 30sten Augustus van année. hetzelfde jaar te Londen geteekend protocol.

Art. 3.

[blocks in formation]

Art. 3.

seront

Les eaux de vie Néerlandaises admises en Belgique dans les conditions

suivantes :

[blocks in formation]

0,95

Le degré de force des eaux de vie est évalué au moyen de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades.

mometer.

Te beginnen met den 1sten Januarij 1864 A partir du 1er Janvier 1864, les droits zullen de inkomende regten in Belgie op d'entrée en Belgique seront fixés ainsi qu'il visch als volgt zijn vastgesteld voor de na- suit sur les poissons de pêche Néerlandaise genoemde vischsoorten van Nederlandsche | ci-après dénommés;

visscherij:

versche visch en zoutevisch fr. 4 de 100 kilogrammes. Ned. ponden;

poisson de toute autre espèce, y com

visch van alle andere soort, daaronder pris le stockfisch, et à l'exception des hobegrepen stokvisch, en met uitzondering mards, huîtres et autres coquillages fr. 1,00 van zeekreeften, oesters en andere schelp- les 100 kilogrammes.

visch, fr. 1 de 100 Ned. ponden.

Un droit de 5 francs par 100 kilo

poisson frais et morue fr. 4,00 les 100

Een regt van 5 francs per 100 Ned. grammes sera perçu à la sortie de Belponden zal bij uitvoer uit Belgie naar gique vers les Pays-Bas sur les chiffons Nederland geheven worden van de onver- de laine sans mélange. mengde wollen lompen.

Art. 4.

Art. 4.

De tegenwoordige overeenkomst zal van La présente convention restera en vigueur kracht blijven gedurende tien jaren, te pendant dix années, à partir du jour de rekenen van den dag der uitwisseling van l'échange des ratifications. Dans le cas où de bekrachtigingen. aucune des deux Hautes Parties contracBijaldien geene der beide Hooge contrac- tantes n'aurait notifié douze mois avant la terende Partijen twaalf maanden vóór het fin de la dite période son intention d'en einde van dat tijdperk haar voornemen faire cesser les effets, la convention demeuheeft te kennen gegeven, om de werking rera obligatoire j'usqu'a l'expiration d'une dier overeenkomst te doen ophouden, zal année, à partir du jour où l'une ou l'autre zij verbindend blijven tot na verloop van des Hautes Parties contractantes l'aura één jaar, te rekenen van den dag waarop dénoncée. de eene of de andere der Hooge contracterende Partijen ze zal hebben opgezegd.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention toute modification qui ne serait pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont

De Hooge contracterende Partijen behouden zich de bevoegdheid voor om met gemeen overleg daarin elke zoodanige wijziging te brengen, welke niet in tegenstel- l'utilité serait démontrée par l'expérience ling is met haren geest of met hare be- ou par suite de changements à la légisginselen, en waarvan het nut mogt komen lation. te blijken door ondervinding of ten gevolge van wijziging in de wetgeving.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Deze overeenkomst is door Z.M. den Cette convention a été ratifiéé par S.M. Koning der Nederlanden den 8sten Juli en le Roi des Pays-Bas le 8 et par S.M. le door Z.M. den Koning der Belgen den Roi des Belges le 11 Juillet 1863. 11den Juli 1863 bekrachtigd.

De akten van bekrachtiging zijn den 14den Juli 1863 te 's-Gravenhage uitgewisseld.

Overeenkomst tusschen Nederland en Belgie gesloten den 7den December 1865, tot aanvulling der handels- en scheepvaartovereenkomst van 12 Mei 1863. (1)

VERTALING.

en Hoogstdeszelfs Minister van Financien

ad interim; en

[ocr errors]

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg, en Zijne Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi Majesteit de Koning der Belgen, het nuttig des Belges, ayant reconnu l'utilité de comgeoordeeld hebbende het handels- en scheep- pléter par une disposition concernant les vaartverdrag, den 12den Mei 1863 tusschen personnes, le traité de commerce et de Nederland en Belgie gesloten, aan te vullen navigation conclu le 12 Mai 1863 entre door eene bepaling betreffende de personen, la Neerlande et la Belgique, ont nommé hebben tot Hunne gevolmagtigden benoemd: pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden :

de heeren EPIMACHUS JAKOBUS JOANNES BAPTISTA CREMERS, kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, Hoogstdeszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken, JOAN RUDOLF THORBECKE, grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw, Hoogstdeszelfs Minister van Binnenlandsche Zaken, en NIKOLAAS chargé temporairement du portefeuille des OLIVIER, Hoogstdeszelfs Minister van Justitie Finances; et

les sieurs EPIMAQUE JACQUES JEAN BAPTISTE CREMERS, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, Son Ministre des Affaires Etrangères, JEAN RUDOLPHE THORBECKE, chevalier grand'croix de l'ordre du Lion Neerlandais, Son Ministre de l'Intérieur, et NICOLAS OLIVIER, Son Ministre de la Justice,

D

Les ratifications ont été échangées à la Haye le 14 Juillet 1863.

Convention additionelle au traité du 12 Mai 1863, conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, le 7 Décembre 1865.

(1) Deze overeenkomst is goedgekeurd bij de wet van den 9den April 1866 (Stbl. no. 21) en opgenomen in het Staatsblad van 1866 no. 79.

Parlementaire stukken.

Bijblad Handelingen 2e Kamer 1865-1866 bldz. 459–466.

Bijlagen
>>> 1865-1866 >>> 1233, 1234, 1274.
Handelingen enz. 1e Kamer 1865-1866 blz. 158, 162.

« PreviousContinue »