Page images
PDF
EPUB

PROLIUM LODINIS

POEMA.

CARMEN TERTIUM.

Carminis III. Argumentum.

Ossianus nonnulla in universum præfatus Fingalis hostilisque exercitûs situm describit. Exinde sequuntur Starnonis et Suarani colloquium, et Cormanis et Finæ historia. Starno suum proponit exemplum filio Suarano, suadetque ut Fingalem, qui solus in vicinum se receperat collem, furtim aggrediatur. Suarano facinus detrectante, ipse se operi accingit, victusque à Fingale capitur. Ob crudelitatem graviter verbis castigatus dimittitur.

[blocks in formation]

CATH LODUINN.

DUAN III.

v. 1-17.

CIA às tha srutha na bh'ann?

C'uin' a thaomas an t-àm tha falbh?
C'àit' an ceil aimsir a dà cheann?
An ceathach tha mall's nach gann,
A taobh ballach le gniòmh nan seòd.
Tha mo shealladh air linnte dh'aom ;
Cha 'n fhaicear ach caol na bh' ann,
Mar dhearsa na gealaich tha faoin,
Air linne tha claon 'sa ghleann:
An so dh'éireas dealan na comhraig;
'N sin thuineas gun sòlas neo-thréin;
Cha chuir iad an gniòmha air chòmhla
Air aimsir, tha mothar 'nan déigh.

Thus', a thuineas am measg nan sgiath,
Thogas anam nan triath o bhròn,
A chlàrsach o Chòna nan sian,

Thig sios o'n bhalla am chòir;

PRELIUM LODINIS.

CARMEN III.

v. 1-17.

UNDE sunt flumina eorum quæ fuerunt?
Quando effundetur tempus quod est abiens?
Ubi celat tempus suum geminum caput?

In nebulâ quæ est tarda et non parca,
Ejus latere variato factis heroum.

[verunt;

Est meus obtutus in lineas (virorum) quæ se-inclina-
Non cernuntur nisi tenues qui fuerunt,
Instar radiationis lunæ, quæ est languida,
Super gurgite, qui est obliquus in valle:
In hoc (loco) surgit fulgur certaminis ;
In illo habitant sine gaudio imbelles;
Haud transmittunt illi sua facta simul

Ad tempus, quod est honorificum eorum à tergo.
Tu, quæ habitas in medio clypeorum,
Quæ tollis animos principum à luctu,

O cithara à Conâ nimborum,

Veni deorsum à muro in meam vicinitatem;

« PreviousContinue »