Page images
PDF
EPUB

Amerika.

Belgie.

Bremen.

China.

Columbia.

Congo.

Costa-Rica.
Denemarken.

Dominicaansche

Republiek.

Duitschland.

Egypte.

Elzas.

Frankrijk.

Griekenland.

Groot-Britannie en lerland.

INHOUD.

Zie Noord-Amerika (Vereenigde Staten van).

Handels- en scheepvaartovereenkomst. 12 Mei 1863.
Additioneele overeenkomst op bovenstaand verdrag. 7 December 1865.
Verklaring betreffende de toetreding van de Vrije Steden Bremen en
Hamburg, tot het Handels- en Scheepvaartverdrag den 31 December
1851 tusschen Nederland en Pruissen (Tolverbond) gesloten.
Tractaat van vriendschap en handel. 6 October 1863. .
Tractaat van vriendschap, scheepvaart en handel. 1 Mei 1829.
Overeenkomst tot erkenning van de Internationale Vereeniging van den
Congo, en harer vlag. 27 December 1884 .

Algemeene Congo-akte (algemeene akte der Conferentie van Berlijn)
Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart. 12 Juli 1852 .
Tractaat van vriendschap, goed verstand en commercie. 15 Juni 1701 .
Tractaat en overeenkomst tot afkoop van den Sondtol. 14 Maart 1857.
Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart. 24 Juli 1856

Zie Pruissen (Tolverbond).

Verklaring betreffende den Nederlandschen handel en de Nederlandsche
scheepvaart op Egypte. 17 April 1886

Verklaring betreffende de toetreding van de Duitsche Regeering ten opzichte
van Elzas-Lotharingen, tot het handels- en scheepvaarttractaat den 31
December 1851 met Pruissen (Tolverbond) gesloten.

Handelsovereenkomst. 19 April 1884.

Verklaring omtrent de bescherming der fabrieks- en handelsmerken
Verklaring omtrent de bevoegdheid der Consuls en de bescherming van den
letterkundigen en den kunsteigendom

Verklaring behoorende bij de op den 19 April 1884 gesloten handelsover-
eenkomst.

[ocr errors]

Handels- en scheepvaartverdrag. 27 October 1837
Additioneele overeenkomst op bovenstaand verdrag. 27 Maart 1851.

Blz.

1

5

344

9

17

29

34

65

75

94

115

125

346 127 137

138

140

Bericht betreffende de opzegging der handelsovereenkomst van 19 April 1884 140a
Tractaat van handel en scheepvaart. 10/22 Februari 1843

141

Additioneele overeenkomst op bovenstaand verdrag. 18/30 Juni 1851.

153

157

164

IV

Guatemala.

Hamburg.

Hanover.

Italie.

Japan.

Zie Bremen.

Verklaring betreffende de toetreding tot het handels- en scheepvaartverdrag,
den 31 December 1851 inet Pruissen (Tolverbond) gesloten..
Hawaii-Eilanden. Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart. 16 October 1862 .
Tractaat van handel en scheepvaart. 24 November 1863. .

Lauenburg.

Liberia.
Lotharingen.

Lubeck.

Marocco.

Mascate.

Mecklenburg.

Mexico.

Noord-Amerika.
(Ver. Staten van)

Noorwegen.
Oldenburg.

Overeenkomst van 15 Aug. 1889, tot wijziging van art. IV van het verdrag
van 27 October 1837

Oostenrijk.

Tractaat tot regeling der wederzijdsche rechten en belangen in Indië.
17 Maart 1824 (Bijlage B)

Overeenkomst betreffende het eiland Sumatra. 2 November 1871 (Bijlage C).
Verdrag tot afstand van de Nederlandsche bezittingen ter kuste van
Guinea. 2 November 1871 (Bijlage D)

Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart. 22 Maart 1856

Tractaat tot bevestiging der aloude betrekkingen van vriendschap en han-
del. 30 Januari 1856.

Additioneele overeenkomsten op bovenstaand tractaat. 16 October 1857
Tractaat tot uitbreiding der betrekkingen van koophandel en vriendschap.
18 Augustus 1858.

Regulatiën onder welke de Nederlandsche handel in Japan gedreven zal worden
Overeenkomst tot vaststelling van een nieuw tarief van in- en uitvoer. 25
Juni 1866.

Verklaring van toetreding tot het handels- en scheepvaarttractaat den 31
December 1851 met Pruissen (Tolverbond) gesloten.

Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart. 20 Dec. 1862

Zie Elzas.

Verklaring van toetreding tot het handels- en scheepvaarttractaat den 31
December 1851 met Pruissen (Tolverbond) gesloten.

[ocr errors]

7 April

27 Augustus

Verklaring tot regeling der handelsbetrekkingen. 18 Mei 1858
Verklaring betreffende de handelsbetrekkingen.
1877.
Verklaring van toetreding van de Groothertogdommen Mecklenburg-Schwe-
rin en Mecklenburg-Strelitz tot het handels- en scheepvaarttractaat den
31 December 1851 met Pruissen (Tolverbond) gesloten
Tractaat van vriendschap, scheepvaart en handel. 15 Juni 1827
Bericht betreffende het buiten werking treden van het tractaat van 15
Juni 1827.

[ocr errors]

Tractaat van handel en scheepvaart. 19 Januari 1839.

Additioneele overeenkomst tot bovenstaand tractaat. 26 Augustus 1852.
Tractaat van vriendschap en commercie. 8 October 1782 (Bijlage A)
Zie Zweden en Noorwegen.

.

Verklaring betreffende de toetreding tot het handels- en scheepvaarttractaat
den 31 December 1851 met Pruissen (Tolverbond) gesloten.

Handels- en scheepvaarttractaat. 24 Maart 1867. .
Verklaring tot regeling der wederzijdsche bescherming der handels- en
fabrieksmerken. 3 September 1886. .

Blz.

168a

477

483

487

169

336

181

187

193

197

205

210

215

343

237

343

247 249

343

251

260a

261

265

453

338

271

278

Oranje Vrijstaat. Tractaat van vriendschap en koophandel. 14 November 1874
Perzië.
Tractaat van vriendschap en handel. 3 Juli 1857

Portugal.

Handels- en scheepvaarttractaat. 9 Januari 1875

Bericht betreffende de opzegging van het tractaat van 9 Januari 1875.
Tractaat van handel en scheepvaart. 31 December 1851 .

Pruissen (Tolverbond)

Rumenie.

Rusland.

Schaumburg-
Lippe.

Servie.

Siam.

Spanje.

Turkije.

Overeenkomst van 12 December 1888 tot aanvulling van het tractaat van
handel en scheepvaart van 26 Maart 1867 . .

Venezuela.
Zweden en Noor-
wegen.
Zwitserland.

[ocr errors]

Verdrag van handel en scheepvaart. 17 Juni 1881 .

Verdrag van Handel en Scheepvaart. 1/13 September 1846.

Verklaring van toetreding tot het handels- en scheepvaarttractaat den 31
December 1851 met Pruissen (Tolverbond) gesloten.

[ocr errors]

Overeenkomst tot voorloopige regeling der handelsbetrekkingen. 5/17
October 1881

Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart
Overeenkomst tot nadere regeling van den invoer en verkoop van geest-
rijke dranken in het Koninkrijk Siam

Capitulatie van Julij 1612.
Capitulatie van September 1680.

Handels- en scheepvaartovereenkomst. 8 Juni 1887. .

Bericht betreffende het in werking treden en de opzegging van de over-
eenkomst van 8 Juni 1887

Verklaringen tot voorloopige regeling der handelsbetrekkingen. 5/10 Dec. 1855
Verdrag van scheepvaart en handel. 25 September 1847.
Verklaring tot regeling der kustvaart. 29 November 1856

Tractaat van vriendschap, vestiging en handel. 19 Augustus 1875
Additioneel Protokol. 24 April 1877

V

Blz.

280a

281

285

291

298a

299

349

355

341

375

377

404a

405

408a

409 421

433

437 443

447

450

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Blz.

5,

30, art. 2,

44,

8,

>> 52, >> 18,

19,

53,

[ocr errors][ocr errors]

A. Tractaat van vriendschap en Commercie tusschen haar Hoog Mog. de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de Vereenigde Staten van Amerika gesloten. 8 October 1782.

[ocr errors]

B. Tractaat tusschen Nederland en Groot-Britannië en Ierland gesloten, tot regeling
der wederzijdsche belangen en rechten in Indië 17 Maart 1824
C. Overeenkomst met Groot-Britannië, tot regeling der wederzijdsche belangen op het
eiland Sumatra. 2 November 1871

D. Overeenkomst met Groot-Britannië, wegens den afstand van de Nederlandsche bezittingen ter kuste van Guinea. 25 Februari 1871

E. Convention commerciale et douanière conclue entre le Gouvernement Hellénique et le Gouvernement Egyptien. 3 Mars 1884 ..

F.

Art. 6 van het tractaat den 11en April 1865 tusschen Oostenrijk en de Zoll-VereinStaten gesloten, waarnaar in art. 6 van het Handelsverdrag met Oostenrijk van 26 Maart 1867 verwezen wordt..

G. Internationale overeenkomst den 29sten October 1888 te Constantinopel gesloten om ten allen tijde en aan alle mogendheden het vrije gebruik van het kanaal van Suez te verzekeren

H. Overeenkomst van 5 Juli 1890 betreffende het oprichten van eene Internationale
Unie voor het uitgeven van douanetarieven

55,

BIJLAGEN.

380,

[ocr errors]

>>> 25,

30,

>>>

6,
>> 3,
1,
1, >>
110, regel 8 van onderen >>

59,
66,

>>>

7 >> boven >>

159,
184

>> 7 » onderen >>

>>> 5 » »»>

[ocr errors]

23,

[ocr errors]

regel 6, staat: additionelle,

14, >>

territoire,

1,

>>> 4,

[ocr errors]
[ocr errors]

VERBETERINGEN.

tes parties,

leur fonction,

vertegenwoordigende,
exclusivements,

éconcés,
sinsère,

leurs majestés,
tho the subjects,
shall taken place,

.

as subjects of foreign nations, residing etc, are submitted tho the laws of the Netherlands.

So. etc.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Blz.

453

477

483

487

493

497

499

509

shall take place.

. As subjects of foreign nati

ons, residing etc., are sub

mitted tho the laws of the

Netherlands, so etc.

« PreviousContinue »