Page images
PDF
EPUB

Crist wrth bawb a wir ymehwelant atto ef.

EUWCH attaf fi bawb a'r DE y sydd yn flinderog ac yn Ilwythog, ac mi a esmwythâf arnoch. St. Matth. xi. 28. Felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei unig-anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael o hono fywyd tragywyddol. St. Joan iii. 16.

Gwrandewch hefyd beth y mae Sant Paul yn ei ddywedyd. Gwir yw'r gair, ac yn haeddu pob derbyniad; ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid. 1 Tim. i. 15.

Gwrandewch hefyd beth a ddywed Sant Ioan.

Os pecha neb y mae i ni Eiriolwr gyda'r Tad, Iesu Grist y cyfiawn; ac efe yw'r iawn dros ein pechodau ni. 1 Ioan ii. 1.

Ar ol y rhai hyn yr â'r Offeiriad rhagddo, gan ddywedyd, Dyrchefwch eich calonnau. Atteb. Yr ydym yn eu dyrchafael i'r Arglwydd. Offeiriad. Diolchwn i'n Harglwydd Dduw.

Átteb. Mae'n addas ac yn gyfiawn gwneuthur hynny.

[blocks in formation]

Hear also what Saint Paul saith.

This is a true saying, and worthy of all men to be received, That Christ Jesus came into the world to save sinners. 1 Tim. i. 15.

Hear also what Saint John saith.

If any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; and he is the propitiation for our sins. 1 St. John ii. 1.

After which the Priest shall
proceed, saying,

Lift up your hearts. Answer. We lift them up unto the Lord.

Priest. Let us give thanks unto our Lord God.

Answer. It is meet and right so to do.

¶Yna yr Offeiriad a dry at Fwrdd¶Then shall the Priest turn to the yr Arglwydd, ac a ddywaid,

[blocks in formation]

Lord's Table, and say, T is very meet, right, and ne

[blocks in formation]

¶Yma isod y canlyn y Rhagymad-¶Here shall follow the Proper

roddion priodol wrth yr amser, os bydd yr un wedi ei osod yn hyspysol; ac onidê, yn ddi-dor y canlyn,

Preface, according to the time, if there be any specially appointed: or else immediately shall follore,

HEREFORE with Angels

AN hynny gydag Angylion Tand Archangels, and with Gac Arch-angylion, a chydâ

holl gwmpeini nef, y moliannwn all the company of heaven, we ac y mawrhâwn dy ogoneddus laud and magnify thy glorious Enw; gan dy foliannu yn wa- Name; evermore praising thee, stad, a dywedyd, Sanct, sanct, and saying, Holy, holy, holy, sanct, Arglwydd Dduw'r llu- Lord God of hosts, heaven and oedd, nêf a daear sydd yn llawn earth are full of thy glory: Glory o'th ogoniant: Gogoniant a fo i be to thee, O Lord most High, ti, O Arglwydd goruchaf, Amen. Amen.

Rhagymadroddion priod.
Ar Ddydd Nadolig Crist, a saith
Niwrnod gwedi.

M i ti roddi Iesu Grist dy
Aun Mab i'w eni ar gyfenw

i'r amser yma drosom ni; yr hwn trwy weithrediad yr Yspryd Glân a wnaethpwyd yn wir ddyn, o hanfod y Forwyn Fair ei fam, a hynny heb ddim pechod, i'n gwneuthur ni yn lân oddiwrth bob pechod. Gan hynny gydâg Angylion, &c.

Ar Ddydd Pasc, a saith Niwrnod gwedi.

ND yn benddifaddef, yr ŷm yn dros anrhydeddus Gyfodiad dy Fab Iesu Grist ein Harglwydd: canys efe yw'r gwîr Oen Pasc, yr hwn a offrymwyd drosom, ac a ddileodd bechod y byd; yr hwn trwy ei angau ei hun a ddinystriodd angau, a thrwy ei adgyfodiad i fywyd, a adferodd i ni fywyd tragywyddol. Gan hynny gydag Angylion, &c.

[blocks in formation]

Proper Prefaces.

Upon Christmas-day, and seven
days after.

B Jesus Christ thine only Son
ECAUSE thou didst give

to be born as at this time for
us; who, by the operation of
the Holy Ghost, was made very
man of the substance of the
Virgin Mary his mother; and
that without spot of sin, to make
us clean from all sin. There-
fore with Angels, &c.

Upon Easter-day, and seven days after.

B

UT chiefly are we bound to praise thee for the glorious Resurrection of thy Son Jesus Christ our Lord: for he is the very Paschal Lamb, which was offered for us, and hath taken away the sin of the world; who by his death hath destroyed death, and by his rising to life again hath restored to us everlasting life. Therefore with Angels, &c.

Upon Ascension-day, and seven days after.

HROUGH thy most dearly beloved Son Jesus Christ

THR

our Lord; who after his most glorious Resurrection manifestly appeared to all his Apostles, and in their sight ascended up into heaven to prepare a place for us; that where he is, thither we might also ascend, and reign

goniant. Gan hynny gydag Angylion, &c.

Ar y Sulgwyn, a chwe Diwrnod ar ol.

RWY Iesu Grist ein HarTR glwydd; oddiwrth yr hwn, yn ol ei gywiraf addewid, y disgynodd yr Yspryd Glân, ar gyfenw i'r amser yma, o'r nef â disymmwth swn mawr, megis gwŷnt nerthol, ar wedd tafodau tanllyd, gan ddisgyn ar yr Apostolion, i'w dysgu hwynt, ac i'w harwain i bob gwirionedd; gan roddi iddynt ddawn amryw ieithioedd, a hyder hefyd, gydâ chariad gwresog, yn ddyfal i bregethu'r Efengyl i'r holl genhedloedd; trwy'r hyn y'n dygwyd allan o dywyllwch a chyfeiliorni, i'th eglur oleuni, ac i wir wybodaeth am danat ti, a'th Fab Iesu Grist. Gan hynny gydag Angylion, &c.

Ar Wyl y Drindod yn unig.

with him in glory. Therefore with Angels, &c.

Upon Whitsunday, and six
days after.

THRO

HROUGH Jesus Christ our Lord; according to whose most true promise, the Holy Ghost came down as at this time from heaven with a sudden great sound, as it had been a mighty wind, in the likeness of fiery tongues, lighting upon the Apostles, to teach them, and to lead them to all truth giving them both the gift of divers languages, and also boldness with fervent zeal constantly to preach the Gospel unte all nations; whereby we have been brought out of darkness and error into the clear light and true knowledge of thee, and of thy Son Jesus Christ. Therefore with Angels, &c.

Upon the Feast of Trinity only.

son,

YR Rhwn wyt un Duw, un Ar- WHO art one God, one glwydd; nid un Person yn unig, ond tri Pherson mewn un sylwedd. Canys yr hyn yr ydym ni yn ei gredu am ogoniant y Tad, hynny yr ydym yn ei gredu am y Mab, ac am yr Yspryd Glân, heb na gwahaniaeth nac anghymmedr. Gan hynny gydâg Angylion, &c.

Lord; not one only Perbut three Persons in one Substance. For that which we believe of the glory of the Father, the same we believe of the Son, and of the Holy Ghost, without any difference or inequality. Therefore with Angels, &c.

immediately be sung or said,

Ar ol pob un o'r Rhagymadroddion ¶ After each of which Prefaces shall hyn, yn ddi-dor y cenir, neu y dywedir,

GAN hynny gydag Angylion ac Arch-angylion, a chydâ holl gwmpeini nef, y moliannwn ac y mawrhawn dy ogoneddus Enw; gan dy foliannu yn wastad, a dywedyd, Sanct, sanct, sanct, Arglwydd Dduw'r lluoedd, nêf a daear sydd yn llawn o'th ogoniant: Gogoniant a fo i ti, O Arglwydd goruchaf. Amen.

THEREFORE with Angels

and Archangels, and with all the company of heaven, we laud and magnify thy glorious Name; evermore praising thee, and saying, Holy, holy, holy, Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory: Glory be to thee, O Lord most High. Amen.

¶Yna yr Offeiriad, ar ei liniau wrth Fwrdd yr Arglwydd, a ddywaid, yn enw yr holl rai a gymmerant y Cymmun, y Weddi hon y sydd yn canlyn.

ID ym ni yn rhyfygu dyfod Nith Fwrdd di yma, drugarog

Arglwydd, gan ymddiried yn ein cyfiawnder ein hunain, eithr yn dy aml a'th ddirfawr drugareddau di. Nid ydym ni deilwng cymmaint ag i gasglu'r briwsion dan dy Fwrdd di: eithr tydi yw yr un Arglwydd, yr hwn bïau o briodoldeb yn wastad drugarhâu; Caniatta i ni gan hynny, Arglwydd grasol, felly fwytta cnawd dy anwyl Fab Iesu Grist, ac yfed ei waed ef, fel y gwneler ein cyrph pechadurus ni yn lân trwy ei gorph ef, ac y golcher ein heneidiau trwy ei werthfawroccaf waed ef; ac fel y trigom byth ynddo ef, ac yntau ynom ninnau. Amen.

Pan ddarffo i'r Offeiriad, yn sefyll wrth y Bwrdd, felly drefnu'r Bara a'r Gwin, fel y gallo yn barottach ac yn weddciddiach dorri'r Bara y'ngwydd y bobl, a chymmeryd y Cuppan i'w ddwylaw; efe a ddywaid Weddi y Cyssegriad, fel y mae yn canlyn.

HOLL-alluog Dduw, ein Tad

nefol, yr hwn o'th dyner drugaredd a roddaist dy un Mab Iesu Grist i ddïoddef angau ar y Groes er ein prynu; yr hwn a wnaeth yno (trwy ei offrymiad ei hun yn offrymedig unwaith) gyflawn, berffaith, a digonol aberth, offrwm, ac iawn, dros bechodau'r holl fyd; ac a ordeiniodd, ac yn ei sanctaidd Efengyl a orchymmynodd i ni gadw tragywyddol goffa am ei werthfawr angau hwnnw, nes ei ddyfod drachefn; Gwrando ni, drugarog Dad, ni yn ostyngeiddiaf a attolygwn i ti; a chaniattâ i ni, gan gymmeryd dy greaduriaid hyn o Fara a Gwîn, yn ol sanct

Then shall the Priest, kneeling down at the Lord's Table, say in the name of all them that shall receive the Communion this Prayer following.

to this thy Table, O mer

E do not presume to come

ciful Lord, trusting in our own righteousness, but in thy manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs under thy Table. But thou art the same Lord, whose property is always to have mercy: Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of thy dear Son Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies may be made clean by his body, and our souls washed through his most precious blood, and that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen.

When the Priest, standing before the Table, hath so ordered the Bread and Wine, that he may with the more readiness and decency break the Bread before the people, and take the Cup into his hands, he shall say the Prayer of Consecration, as followeth.

ALMIGHTY God, our hea

venly Father, who of thy tender mercy didst give thine only Son Jesus Christ to suffer death upon the cross for our redemption; who made there (by his one oblation of himself once offered) a full, perfect, and sufficient sacrifice, oblation, and satisfaction, for the sins of the whole world; and did institute, and in his holy Gospel command us to continue, a perpetual memory of that his precious death, until his coming again; Hear us, O merciful Father, we most humbly beseech thee; and grant that we receiving these thy

(a) Yma y eiriad y Ddysgl i'w ddwylaw.

(b) Ac yma efe

a dyr y Bara.

(c) Ac yma y

holl Fara.

aidd Ordinhâd dy Fab Iesu Grist ein Iachawdwr, er cof am ei angau a'i ddïoddefaint, allu bod yn gyfrannogion o'i fendigedig Gorph a'i Waed: yr hwn, ar y nos honno y bradychwyd, (a) a gymmerth fara; cymmer yr off ac wedi iddo ddiolch, (b) efe a'i torrodd, ac a'i rhoddes i'w ddisgyblion, gan ddywedyd, Cymmerwch, bwyttêwch; (c) hwn yw fy dyd ei law ar yr Nghorph yr hwn yr ydys yn ei roddi drosoch: gwnewch hyn er cof am danaf. Yr un modd gwedi (d) Yma y cym swpper, (d) efe mery Cruppan gymmerth y cwppan; ac wedi iddo ddïolch, efe a'i rhoddes iddynt, gan ddywedyd, Yfwch o hwn bawb; canys hwn (e) dyd ei lan ar bob yw fy Ngwaed o'r neu Fflagon) yn Testament Newydd, Grin o gys yr hwn yr ydys yn ei dywallt drosoch, a thros lawer, er maddeuant pechodau gwnewch hyn, cynnifer gwaith ag ei hyfoch, er cof am danaf. Amen.

i'n lan.

(e) Ac yma y Lestr (Croppan

yr hwn y bo dim

segru.

a

Priest is to take

(b) And here to

(c) And here to

creatures of bread and wine, according to thy Son our Saviour Jesus Christ's holy institution, in remembrance of his death and passion, may be partakers of his most blessed Body and Blood: who, in the same night that he was betrayed, (a) took Bread; (a) Here the and, when he had the Paten inte given thanks, (b) he his hands: brake it, and gave it break the Bread: to his disciples, saying, Take, eat, (c) this is my Body which is given lay his hand upfor you: Do this in remembrance of me. after supper he (d) took the Cup; and, when he had given thanks, he gave it saying, Drink ye all for this (e) is my Blood of the New lay his hand upTestament, which is (be it Chalice or shed for you and for there is any wine many for the remis- to be consecrated. sion of sins: Do this, as oft as ye shall drink it, in remem

brance of me. Amen.

¶Yna y Gweinidog a gymmer y¶
Cymmun yn gyntaf yn y ddau
ryw, ei hun; ac yna'r á ym mlaen
ά
i roddi'r unrhyw i'r Esgobion,
Offeiriaid, a Diaconiaid, yr un
modd (os bydd yr un yn bresennol)
ac wedi hynny i'r bobl hefyd mewn
trefn, i'r dwylaw, a phawb yn os-
tyngedig ar eu gliniau. A phan
roddo'r Bara i bob un, efe a ddywaid,

CORPH

ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn a roddwyd drosot ti, a gadwo dy gorph a'th enaid i fywyd tragywyddol. Cymmer a bwytta hwn, er cof farw o Grist drosot ti, ac ymborth arno yn dy galon trwy ffydd, gan roddi diolch.

¶A'r Gweinidog a fo yn rhoddi
Croppan i bob un, a ddywaid,

on all the Bread.

Likewise

(d) Here he is to take the Cup into his hand:

to them, of this;

(e) And here to

on every vessel Flagon) in which

Then shall the Minister first receive the Communion in both kinds himself, and then proceed to deliver the same to the Bishops, Priests, and Deacons, in like manner, (if any be present,) and after that to the people also in order, into their hands, all meekly kneeling. And, when he delivereth the Bread to any one, he shall say,

THE Body of our Lord Jesus

Christ, which was given for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life. Take and eat this in remembrance that Christ died for thee, and feed on him in thy heart by faith with thanksgiving.

y¶And the Minister that deliver eth the Cup to any one shall say,

« PreviousContinue »