Page images
PDF
EPUB

Cymmunwyr aga eilw efe atto y pryd hwnnw, a fwyttânt ac a yfant yr unrhyw, trwy barch, yn ebrwydd ar ol y Fendith.

¶Y Bara a'r Gwin i'r Cymmun a barottöir gan y Curad a Wardeniaid yr Eglwys ar gost y Plwyf.

Nodwch hefyd, Bod i bob Plwyfol gymmuno o'r lleiaf dair gwaith yn y flwyddyn; ac o hynny bod y Pasc yn un. A'r Pasc bob blwyddyn, bod i bob Plwyfol gyfrif a'i Berson, Ficer, neu ei Gurad, neu ei Brocurator neu ei Brocuratoriaid; a thalu iddynt, neu iddo ef, yr holl Ddyledion Eglwysig a fo'n arferedig yn ddyledus yna, ar yr amser hwnnw i'w talu.

Pan orphener Gwasanaeth Duw, yr Arian a roddwyd ar yr Offrymiadau a ddosperthir i ryw Wasanaeth duwiol a chardodol, fel y bo i'r Gweinidog a Wardeniaid yr Eglwys weled yn gymmwys. Os hwy ni chyftunant yn hynny, dosparther hwynt fel y trefno'r Ordinari.

་་

"L'ordinir wGw summeryd yr unrhyw ar cu gliniau (yr hyn

LE yr ordeinir yn y Gwasanaeth hwn o Finistriad Swpper yr Arglwydd,

a ordeiniwyd ar feddwl da; sef, yn arwyddocad o'n hufudd a'n diolchgar gydnabod o ddoniau daionus Crist a roddir ynddo i bob Cymmunwr addas, ac er gochelyd y cyfryw halogedigaeth ac annhrefn yn y Cymmun bendigedig, ag a allai heb hyn ddigwyddo) er hynny, fel na bo i neb, nac o anwybodaeth a gwendid, gam-gymmeryd, nac o falais a chyndynrwydd, anurddo'r arwydd hon o benlinio; hyspysir yma, Na feddylir trwy hyn, ac na ddylid gwneuthur dim addoliad nae i Fara a Gwin y Sacrament a gymmerir yno yn gorphorol, nac i neb rhyw Gydrycholdeb corphorol o anianol Gnawd a Gwaed Crist. Canys y mae Bara a Gwin y Sacrament yn aros yn wastad yn eu gwir anianol ddefnyddiau, fel nad aller eu haddoli (canys hyn a fyddai Eilun-addoliad, i'w ffieiddio gan bob Cristion ffyddlawn) Ac y mae Corph a Gwaed anianol ein Iachawdwr Crist yn y nef, ac nid yma; canys ni chyd-saif fod Corph Crist yn war anianol, a'i fod ar yr un amser o fewn ychwaneg o fannau nag un.'

PLANT BYCHAIN,

I'W ARFER YN YR EGLWYS.

¶ Rhybuddier y bobl, fod yn gymhesuraf na wasanaether y Bedydd namyn ar Suliau, a Dyddiau Gwyliau eraill, pan fyddo'r nifer mwyaf o'r bobl yn dyfod ynghyd yn gystal er mwyn bod i'r Gynnulleidfa yno yn bresennol dystiolaethu derbyniad y sawl a fedyddier yr amser hwnnw i nifer Eglwys Grist, a hefyd oblegid ym Medydd rhai bychain, bod i bob dyn a fo yno yn bresennol alw i'w gof ei broffes ei hun a wnaeth i Dduw yn ei Fedydd. Herwydd hynny hefyd y mae'n gymhesur, bod Gwasanaeth y Bedydd yn y iaith gyffredin. Ac er hyn yma oll (os bydd angenrheidiol) fe a ellir bedyddio rhai bychain ar bob dydd arall.

A noda, Y bydd i bob Plentyn Gwrryw a fedyddier ddau Dad-bedydd, ac un Fam-fedydd; ac i bob Plentyn Benyw, un Tad-bedydd, a dwy Fam-fedydd.

Pan fyddo Plant i'w bedyddio, fe ddylai eu Tadau roddi rhybudd dros nos, neu y bore cyn dechreu'r Foreol Weddi, i'r Curad. Bydded y Tadau-bedydd, a'r Mammau-bedydd, a'r Bobl, yn barod wrth y Bedyddfan, naill ai yn y man ar ol y Llith ddiwaethaf ar y Foreol Weddi, neu ynte yn y man ar ol y Llith ddiwaethaf ar y Brydnhawnol Weddi, megis y gosodo'r Curad, yn ol ei ystyriaeth ei hun. A'r Offeiriad yn dyfod at y Bedyddfan (yr hwn a lenwir yr amser hwnnw â Dwfr glân) ac yn sefyll yno, a ddywaid,

A

ATH this Child been al

Fedyddiwyd y Plentyn hwn Hready baptized, or no?

eisoes, ai na fedyddiwyd ?

Os attebant, Na ddo; yna aed yr¶ If they answer, No: Then shall Offeiriad rhagddo, fel y mae'n can- the Priest proceed as followeth.

lyn.

FY

Y ngharedigion anwyl, yn gymmaint ag ymddwyn a geni pob dyn mewn pechod, a bod ein Iachawdwr Crist yn dywedyd, Na ddichon neb gael myned i mewn i deyrnas Duw, oddieithr ei ad-genhedlu a'i eni ef o newydd o ddwfr ac o'r Yspryd Glân; Attolwg yr wyf i chwi alw ar Dduw Dad, trwy ein Harglwydd Iesu Grist, ar fod iddo o'i ddaionus drugaredd ganiattâu i'r Plentyn hwn y peth trwy nerth natur ni all ddyfod iddo, gael ei fedyddio â dwfr ac â'r Yspryd Glân, a'i dderbyn i lân Eglwys Crist, a bod yn aelod bywiol o'r unrhyw.

¶Yna y dywaid yr Offeiriad,

Gweddïwn.

DEARLY a

EARLY beloved, foras

[ocr errors]

ceived and born in sin; and that our Saviour Christ saith, None can enter into the kingdom of God, except he be regenerate and born anew of Water and of the holy Ghost; I beseech you to call upon God the Father, through our Lord Jesus Christ, that of his bounteous mercy he will grant to this Child that thing which by nature he cannot have; that he may be baptized with Water and the holy Ghost, and received into Christ's holy Church, and be made a lively member of the same.

Then shall the Priest say,

Let us pray.

HOLL-alluog a thragywyddol ALMIGHTY and everlasting Dduw, yr hwn o'th fawr

God, who of thy great

drugaredd a gedwaist Noah a'i deulu yn yr Arch rhag eu cyfrgolli gan ddwfr; a hefyd a dywysaist yn ddïangol blant yr Israel dy bobl trwy'r Môr Coch, gan arwyddocâu wrth hynny dy lân Fedydd; a thrwy Fedydd dy garedig Fab Iesu Grist yn afon Iorddonen a sancteiddiaist ddwfr, er dirgel olchedigaeth pechodau; Attolygwn i ti, er dy aneirif drugareddau, edrych o honot yn drugarog ar y Plentyn hun; ei lanhâu a'i sancteiddio â'r Yspryd Glân: fel, wedi iddo gael ei wared oddiwrth dy lîd, y derbynier ef i arch Eglwys Crist; a chan fod yn gadarn mewn ffydd, yn llawen gan obaith, ac wedi ymwreiddio y'nghariad perffaith, allu o hono fordwyo felly dros donnau'r byd trallodus hwn, fel y delo o'r diwedd i dîr y bywyd tragywyddol, yno i deyrnasu gydâ thi heb drange na gorphen; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

OLL-alluog ac anfarwol

og, noddwr pawb a gilio attat am gynhorthwy, bywyd y rhai a gredant, a chyfodiad y meirw; Yr ym yn galw arnat dros y Dyn-bychan yma, ar iddo, yn dyfod i'th lân Fedydd, gael derbyn maddeuant o'i bechodau, trwy ad-enedigaeth ysprydol. Derbyn ef, Arglwydd, megis yr addewaist trwy dy garedig Fab, gan ddywedyd, Gofynwch, a rhoddir i chwi; ceisiwch, a chwi a gewch; curwch, ac fe a agorir i chwi. Felly yn awr dyro i ni, a ni yn gofyn; par i ni gael, a ni yn ceisio; agor y porth i ni, sy yn curo: fel y mwynhao'r Dyn-bychan yma dragywyddol fendith dy nefol olchiad, ac y delo i'r deyrnas dragywyddol, yr hon a addewaist trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

mercy didst save Noah and his family in the ark from perishing by water; and also didst safely lead the children of Israel thy people through the Red Sea, figuring thereby thy holy Baptism; and by the Baptism of thy well-beloved Son Jesus Christ, in the river Jordan, didst sanctify Water to the mystical washing away of sin; We beseech thee, for thine infinite mercies, that thou wilt mercifully look upon this Child; wash him and sanctify him with the holy Ghost; that he, being delivered from thy wrath, may be received into the ark of Christ's Church; and being stedfast in faith, joyful through hope, and rooted in charity, may so pass the waves of this troublesome world, that finally he may come to the land of everlasting life, there to reign with thee world without end; through Jesus

Christ our Lord. Amen.

LMIGHTY and immortal

need, the helper of all that flee to thee for succour, the life of them that believe, and the resurrection of the dead; We call upon thee for this Infant, that he, coming to thy holy Baptism, may receive remission of his sins by spiritual regeneration. Receive him, O Lord, as thou hast promised by thy well-beloved Son, saying, Ask, and ye shall have; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: So give now unto us that ask; let us that seek find; open the gate unto us that knock; that this Infant may enjoy the everlasting benediction of thy heavenly washing, and may come to the eternal kingdom which thou hast promised by Christ our Lord. Amen

¶ na

y bobl a safant ar eu traed, a'r Offeiriad a ddywaid, Gwrandewch ar eiriau'r Efengyl a ysgrifenodd Sant Marc, yn y ddegfed Bennod, a'r drydedd Adnod ar ddeg.

WY a ddygasant blant

H bychain at Grist, fel y cy

ffyrddai efe â hwynt: a'r disgyblion a geryddasant y rhai oedd yn eu dwyn hwynt. A'r Iesu, pan welodd hynny, a fu anfoddlawn, ac a ddywedodd wrthynt, Gadewch i blant bychain ddyfod attaf fi, ac na waherddwch iddynt canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas Duw. Yn wir meddaf i chwi, Pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Duw fel dyn-bach, nid å efe i mewn iddi. Ac efe a'u cymmerodd hwy yn ei freichiau, ac a roddes ei ddwylaw arnynt, ac a'u bendithiodd.

Ar ol darllain yr Efengyl, y traeth a'r Gweinidog y Cyngor byr yma ar eiriau'r Efengyl

glywch

Then shall the people stand up, and the Priest shall say,

Hear the words of the Gospel, written by Saint Mark, in the tenth Chapter, at the thirteenth Verse.

Trento Christ, that he HEY brought young chil

should touch them; and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.

¶ After the Gospel is read, the Minister shall make this brief Exhortation upon the words of the Gospel. ELOVED, ye hear in this

Y Caredigion, chwi a Braun B Gospel the words of our

yn yr Efengyl hon eiriau'n Iachawdwr Crist, yn gorchymmyn dwyn Plant atto; pa wedd y ceryddodd efe y rhai a fynnasai eu cadw oddiwrtho; pa wedd y cynghora efe i bob dyn ganlyn eu gwiriondeb hwy. Yr ydych chwi yn deall, wrth ei agwedd ef a'i weithred, modd y dangosodd ei ewyllys da iddynt: canys efe a'u coffeidiodd hwy yn ei freichiau, efe a roddodd ei ddwylaw arnynt, ac a'u bendithiodd hwynt. Nac amheuwch gan hynny, eithr credwch yn ddifrif, y cymmer efe yr un ffunud yn amyneddgar y Dyn-bychan yma; y cofleidia efe ef â breichiau ei drugaredd, y dyry iddo fendith y bywyd tragywyddol, ac y gwna efe ef yn gyfrannog o'i ddidrange deyrnas. O herwydd paham, gan ein bod ni yn credu

Saviour Christ, that he commanded the children to be brought unto him; how he blamed those that would have kept them from him; how he exhorteth all men to follow their innocency. Ye perceive how by his outward gesture and deed he declared his good will toward them; for he embraced them in his arms, he laid his hands upon them, and blessed them. Doubt ye not therefore, but earnestly believe, that he will likewise favourably receive this present Infant; that he will embrace him with the arms of his mercy; that he will give unto him the blessing of eternal life, and make him partaker of his everlasting kingdom. Wherefore we being thus persuaded of

fel hyn am ewyllys da ein Tad nefol tuagat y Dyn-bychan yma, wedi ei amlygu trwy ei Fab Iesu Grist, ac heb ddim ammeu gennym ei fod ef yn derbyn yn rasusol ein gweithred gardodol hon, yn dwyn y Dyn-bychan hwn i'w sanctaidd Fedydd ef; diolchwn yn ffyddlawn ac yn ddefosiynol iddo, gan ddywedyd, HOLL-alluog a thragywyddol Dduw, nefol Dad,

yr ŷm ni yn ostyngedig yn dïolch i ti, fod yn wiw gennyt ein galw i wybodaeth dy râs, a ffydd ynot: Ychwanega yr wybodaeth hon, a chadarnhâ'r ffydd hon ynom yn wastad. Dyro dy Yspryd Glân i'r Dyn-bychan yma, fel y ganer ef eilwaith, a'i wneuthur yn etifedd iechyd tragywyddol; trwy ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn sydd yn byw ac yn teyrnasu gydâ thi a'r Yspryd Glân, yr awr hon ac yn dragywydd. Amen.

Yna dyweded yr Offeiriad wrth y Tadau-bedydd a'r Mammaubedydd yn y modd hwn.

A a NWYL garedigion bobl, chwi a ddygasoch y Plentyn hwn yma i'w fedyddio, chwi a weddïasoch ar fod yn wiw gan ein Harglwydd Iesu Grist, ei dderbyn ef, maddeu iddo ei bechodau, ei sancteiddio â'r Yspryd Glân, rhoddi iddo deyrnas nefoedd, a bywyd tragywyddol. Chwi a glywsoch hefyd ddarfod i'n Harglwydd Iesu Grist addaw yn ei Efengyl, ganiattâu yr holl bethau hyn a weddïasoch chwi am danynt yr hwn addewid efe o'i ran ef a'i ceidw yn wîr ddïogel, ac a'i cwblhâ. Herwydd pa achos, yn ol yr addewid hwn a wnaeth Crist, rhaid yw i'r Dyn-bychan yma hefyd yn ffyddlawn, ar ei ran yntau, addaw, trwoch chwi, sy Feichiau drosto

the good will of our heavenly Father towards this Infant, declared by his Son Jesus Christ; and nothing doubting but that he favourably alloweth this charitable work of our's in bringing this Infant to his holy Baptism; let us faithfully and devoutly give thanks unto him, and say,

ALMIGHTY and everlasting God, heavenly Father, we give thee humble thanks, for that thou hast vouchsafed to call us to the knowledge of thy grace, and faith in thee: Increase this knowledge, and confirm this faith in us evermore. Give thy holy Spirit to this Infant, that he may be born again, and be made an heir of everlasting salvation; through our Lord Jesus Christ, who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, now and for ever.

Amen.

Then shall the Priest speak unto the Godfathers and Godmothers on this wise.

DE

EARLY beloved, ye have brought this Child here to be baptized, ye have prayed that our Lord Jesus Christ would vouchsafe to receive him, to release him of his sins, to sanctify him with the holy Ghost, to give him the kingdom of heaven, and everlasting life. Ye have heard also that our Lord Jesus Christ hath promised in his Gospel to grant all these things that ye have prayed for: which promise he, for his part, will most surely keep and perform. Wherefore, after this promise made by Christ, this Infant must also faithfully, for his part, promise by you that are his sureties, (until he come of age to take it upon himself,) that he

« PreviousContinue »