Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

A phob un u ettyb yn glywedog,

EIN

Yr ydwyf. Esgob.

And every one shall audibly

answer, I do. The Bishop. the Lord;

IN porth ni sydd yn Enw OUR help is in the Name yr Arglwydd.

Atteb. Yr hwn a wnaeth nêf

[blocks in formation]

Esgob. Gweddïwn.

HOLL-alluog a byth-fywiol Dduw, yr hwn fu wiw gennyt adgenhedlu dy weision hyn trwy ddwfr, a'r Yspryd Glân, ac a roddaist iddynt faddeuant o'u holl bechodau; Nertha hwy, ni a attolygwn i ti, Arglwydd, a'th Yspryd Glân y Diddanydd; a pheunydd ychwanega ynddynt aml ddoniau dy râs; yspryd doethineb a deall; yspryd cynga nerth ysprydol; yspryd gwybodaeth a gwir dduwioldeb; a chyflawna hwy, Arglwydd, âg yspryd dy sanctaidd ofn, yr awr hon ac yn dragywydd.

or

Amen.

Answer. Who hath made heaven and earth.

Bishop. Blessed be the Name of the Lord;

Answer. Henceforth, world without end.

ers.

Bishop. Lord, hear our pray

Answer. And let our cry come unto thee.

The Bishop. Let us pray.

ALMIGHTY and everliving God, who hast vouchsafed

to regenerate these thy servants by Water and the holy Ghost, and hast given unto them forgiveness of all their sins; Strengthen them, we beseech thee, O Lord, with the Holy Ghost the Comforter, and daily increase in them thy manifold gifts of grace; the spirit of wisdom and understanding; the spirit of counsel and ghostly strength; the spirit of knowledge and true godliness; and fill them, O Lord, with the spirit of thy holy fear, now and for ever. Amen.

¶Yna, a phob un o honynt yn ei¶ Then all of them in order kneel

drefn yn gostwng ar ei liniau ger bron yr Esgob, efe a ddyd ei law ar ben pob un, gan ddywedyd,

YM MDDIFFYN,

Arglwydd,

dy Blentyn hwn [neu, dy was hwn a'th râs nefol, fel y byddo iddo barhâu yn eiddot ti byth, a pheunydd gynnyddu yn dy Yspryd Glân fwyfwy, hyd oni ddel i̇'th deyrnas dragywyddol. Amen.

Yna y dywaid yr Esgob,
Yr Arglwydd a fo gydâ chwi.
Atteb. A chyda'th yspryd

dithau.

ing before the Bishop, he shall lay his hand upon the head of every one severally, saying,

DEFEND, O Lord, this thy

Child or this thy Servant] with thy heavenly grace, that he may continue thine for ever; and daily increase in thy holy Spirit more and more, until he come unto thy everlasting kingdom. Amen.

[blocks in formation]

Ac (a phawb ar eu gliniau) yr
Esgob a ddywaid yn rhagor.
Gweddïwn.

EIN Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bid dy ewyllys ar y ddaear, Megis y mae yn y nefoedd. Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dyledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; Eithr gwared ni rhag drwg. Amen.

A'r Colect hwn.

Ho OLL-alluog a byth-fywiol Dduw, hwn wyt yn peri yr i ni ewyllysio a gwneuthur yr hyn sydd dda ac yn gymmeradwy gan dy dduwiol Fawredd ; Yr ydym yn gwneuthur ein gostyngedig erfynion attat dros dy weision hyn, y rhai (yn ol esampl dy sanctaidd Apostolion) y gosodasom yr awrhon ein dwylaw arnynt, i'w sicrhâu hwy, trwy yr arwydd hon, fod dy amgeledd a'th radlawn ddaioni tuagattynt. Bydded dy dadol law, ni a attolygwn i ti, byth arnynt; bydded dy Yspryd Glân byth gyda hwy; ac felly tywys hwy y'ngwybodaeth ac ufudddod dy Air, modd y gallont yn y diwedd fwynhau bywyd tragywyddol; trwy ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn, gyda thi a'r Yspryd Glân, sydd yn byw ac yn teyrnasu byth yn un Duw, heb drange na gorphen. Amen. HOLL-alluog Arglwydd, a thragywyddol Dduw, ni a attolygwn i ti, fod yn wiw gennyt unioni, sancteiddio, a llywodraethu, ein calonnau a'n cyrph yn ffyrdd dy ddeddfau, ac y'ngweithredoedd dy orchymmynion; megis trwy dy gadarnaf nodded, yma ac yn dragywyddol, y bom yn gadwedig gorph ac

[blocks in formation]

And this Collect.

ALMIGHTY

LMIGHTY and everliving God, who makest us both to will and to do those things that be good and acceptable unto thy divine Majesty; We make our humble supplications unto thee for these thy servants, upon whom (after the example of thy holy Apostles) we have now laid our hands, to certify them (by this sign) of thy favour and gracious goodness towards them. Let thy fatherly hand, we beseech thee, ever be over them; let thy Holy Spirit ever be with them; and so lead them in the knowledge and obedience of thy Word, that in the end they may obtain everlasting life; through our Lord Jesus Christ, who with thee and the Holy Ghost liveth and reigneth, ever one God, world without end. Amen.

[ocr errors]

Almighty Lord, and everlasting God, vouchsafe, we beseech thee, to direct, sanctify, and govern, both our hearts and bodies, in the ways of thy laws, and in the works of thy commandments; that, through thy most mighty protection both here and ever, we may be preserved in body and soul; through

enaid; trwy ein Harglwydd a'n our Lord and Saviour Jesus Iachawdwr Iesu Grist. Amen.

¶ Yna y bendithia'r Esgob hwynt, gan ddywedyd hyn,

Christ. Amen.

¶ Then the Bishop shall bless them,

saying thus,

BENDITH yr Holl-alluog THE Blessing of God Al

Dduw, y Tad, y Mab, a'r Yspryd Glân, a fyddo arnoch, ac a drigo gydâ chwi yn dragywydd. Amen.

Ac ni dderbynir neb i'r Cymmun

mighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost, be upon you, and remain with you for ever. Amen.

Sanctaidd, nes iddo gael ei Gonffirmio, neu fod o hono yn barod ac yn ewyllysgar i'w Gonffirmio.

FFURF GWEINIDOGAETH PRIODAS. ¶YN gyntaf, rhaid yw gofyn Gostegion pob rhai a brioder, yn yr Eglwys, ar dri Sul gwahanredol, ar bryd Gwasanaeth Duw yn y bore, neu yn y prydnhawn, oni bydd yno Wasanaeth yn y bore, yn ebrwydd ar ol yr ail Lith; a'r Curad yn dywedyd yn y modd arferedig,

YR

[ocr errors]

Rwyf yn cyhoeddi Gost-Publish the Banns of Maregion Priodas rhwng M. -ac N. o O gŵyr neb o honoch achos neu rwystr cyfiawn, fel na ddylid cyssylltu y ddeuddyn hyn ynghŷd mewn glân Briodas, mynegwch ef. Dyma'r waith gyntaf [ail, neu, y drydedd o'u gofyn.

riage between M. of - - and N. of If any of you know cause, or just impediment, why these two persons should not be joined together in holy Matrimony, ye are to declare it. This is the first [second, or third] time of asking.

Ac os y rhai a fynnant eu priodi¶
a fydd yn trigo mewn amrafael
Blwyfau, rhaid yw gofyn y Gost-
egion yn y ddau Blwyf; ac na bo
i Gurad y naill Blwyf eu priodi
hwy, nes cael hyspysrwydd ddarfod
gofyn eu Gostegion dair gwaith
gan Gurad y Plwyf arall.

¶ Ar y dydd a'r amser gosodedig i fod
y Briodas, deued y rhai a brioder
i gorph yr Eglwys, a'u ceraint a'u
cymmydogion: ac yno, gan sefyll
y'nghyd, y Mab ar y llaw ddehau,
a'r Ferch ar yr aswy, yr Offeiriad
a ddywaid,

FY
Y anwyl garedigion, yr ym
ni wedi ymgynnull yma
y'ngolwg Duw, ac yn wyneb y
gynnulleidfa hon, i gyssylltu'r
ddeuddyn hyn ynghyd mewn
glân Briodas, yr hon sydd ystâd
barchedig, wedi ei hordeinio gan

And if the persons that are to be married dwell in divers Parishes, the Banns must be asked in both Parishes; and the Curate of the one Parish shall not solemnize Matrimony betwixt them, without a Certificate of the Banns being thrice asked, from the Curate of the other Parish.

At the day and time appointed for solemnization of Matrimony, the persons to be married shall come into the body of the Church with their friends and neighbours: and there standing together, the Man on the right hand, and the Woman on the left, the Priest shall say,

EARLY beloved, we are

D gathered together here in
DE
the sight of God, and in the
face of this congregation, to join
together this Man and this Wo-
man in holy Matrimony; which
is an honourable estate, insti-

Dduw yn amser diniweidrwydd dyn, yn arwyddocâu i ni y dirgel undeb y sydd rhwng Crist a'i Eglwys; yr hon wynfydedig ystâd a addurnodd ac a brydferthodd Crist â'i gynnrycholdeb ei hun, a'r gwyrthiau cyntaf a wnaeth efe yn Cana Galilea; ac a ddywedir hefyd gan Sant Paul, ei bod yn anrhydeddus ym mhlith yr holl ddynion: ac am hynny ni ddylai neb ei chymmeryd arno, na'i gwneuthur mewn byrbwyll, o ysgafnder meddwl, neu nwyfiant, er mwyn digoni gwŷniau a chwantau cnawdol, fel anifeiliaid ysgrublaidd y rhai nid oes reswm ganddynt; eithr yn barchedig, yn bwyllog, yn ystyriol, yn sobr, ac mewn ofn Duw; gan ddyledus syniaw er mwyn pa achosion yr ordeiniwyd Priodas.

Yn gyntaf, Hi a ordeiniwyd er ynnill plant, i'w meithrin yn ofn ac addysg yr Arglwydd, ac er moliant i'w Enw sanctaidd ef.

Yn ail, Hi a ordeiniwyd yn ymwared yn erbyn pechod, ac i ymogelyd rhag godíneb; megis ag y byddo i'r cyfryw rai nad oes iddynt roddiad i ymgynnal, allu prïodi, a'u cadw eu hunain yn ddihalogion aelodau corph Crist.

tuted of God in the time of man's innocency, signifying unto us the mystical union that is betwixt Christ and his Church; which holy estate Christ adorned and beautified with his presence, and first miracle that he wrought, in Cana of Galilee ; and is commended of St. Paul to be honourable among all men: and therefore is not by any to be enterprised, nor taken in hand, unadvisedly, lightly, or wantonly, to satisfy men's carnal lusts and appetites, like brute beasts that have no understanding; but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God; duly considering the causes for which Matrimony was ordained.

First, It was ordained for the procreation of children, to be brought up in the fear and nurture of the Lord, and to the praise of his holy Name.

Secondly, It was ordained for a remedy against sin, and to avoid fornication; that such persons as have not the gift of continency might marry, and keep themselves undefiled members of Christ's body.

Thirdly, It was ordained for the mutual society, help, and comfort, that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity. Into which holy estate these two persons present come now to be joined. Therefore if any man can shew any just cause, why they may not lawfully be joined together, let him now speak, or else hereafter for ever hold his peace.

Yn drydydd, Hi a ordeiniwyd er cyd-gymdeithas â'u gilydd, a'r cymmorth a'r diddanwch a ddylai'r naill ei gael gan y llall, yn gystal mewn hawddfyd ac adfyd: i'r hon sanctaidd ystâd y mae'r ddeuddyn presennol hyn wedi dyfod yr awrhon i ymgyssylltu. Herwydd paham, os gwyr neb un achos cyfiawn, fel na ellir yn gyfreithlawn eu cyssylltu hwy y'nghŷd, dyweded yr awrhon, neu na ddyweded byth rhagllaw. ¶A chan grybwyll hefyd wrth y rhai¶And also, speaking unto the persons a brioder, efe a ddywaid,

YR

that shall be married, he shall say, Require and charge you both,

R wyf fi yn erchi ac yn I
gorchymmyn i chwi, fel

y bo i chwi atteb ddydd y farn ofnadwy, pan gyhoedder dirgelion pob calon, o gŵyr yr un o honoch un anach, fel na ddylech yn gyfreithlawn fyned y'nghŷd mewn Priodas, gyffesu o honoch yr awrhon. Canys gwybyddwch yn dda, am gynnifer ag a gyssyllter yn anıgen nag y myn Gair Duw, nas cyssylltir hwy gan Dduw, ac nad yw eu Prïodas yn gyfreithlawn.

ful day of judgement when the secrets of all hearts shall be disclosed, that if either of you know any impediment, why ye may not be lawfully joined together in Matrimony, ye do now confess it. For be ye well assured, that so many as are coupled together otherwise than God's Word doth allow are not joined together by God; neither is their Matrimony lawful.

Ar ddydd y Briodas, o bydd i neb¶At which day of Marriage, if any

honni a dywedyd bod un anach na ddylent gael eu cyssylltu meren Priodas, wrth Gyfraith Duw, neu Gyfreithiau'r Deyrnas hon, ac a ymrwyma â meichiau digonol gydag ef i'r pleidiau, neu ynte roddi Gwystl (um gwbl ag a dál cymmaint a cholled y rhai a fo i'w priodi) i brofi ei ddadl: yna y bydd rhaid oedi dydd y Briodas hyd yr amser y treier y gwirionedd.

Ac oni honnir un anach, yna y dywaid y Curad wrth y Gwr,

man do alledge and declare any impediment, why they may not be coupled together in Matrimony, by God's Law, or the Laws of this Realm; and will be bound, and sufficient sureties with him, to the parties; or else put in a Caution (to the full value of such charges as the persons to be married do thereby sustain) to prove his al legation: then the solemnization must be deferred, until such time as the truth be tried.

¶ If no impediment be alledged, then shall the Curate say unto the Man, ILT thou have this

M. A fynni di y Ferch hon MW Woman to thy wedded

yn wraig briod i ti, i fyw y'nghyd yn ol ordinhâd Duw, y'nglan radd Priodas? A geri di hi, ei diddanu, ei pherchi, a'i chadw yn glâf ac yn iach, a gwrthod pob un arall, a'th gadw dy hun yn unig iddi hi, tra fyddoch byw eich deuoedd?

¶Y Mab a ettyb,
Gwnaf.

¶Yna y dywaid y Gweinidog,

N.
yn wr prïod i ti, i fyw
y'nghyd yn ol ordinhâd Duw,
y'nglan ystâd Priodas? A uf
uddhâi di iddo, a'i wasanaethu,
ei garu, ei berchi, a'i gadw yn
glaf ac yn iach, a chan wrthod
pawb eraill, dy gadw dy hun yn
unig iddo ef, cyhyd ag y bydd-
och byw eich deuoedd?

A fynni di y Mab hwn

wife, to live together after God's
ordinance in the holy estate of
Matrimony? Wilt thou love her,
comfort her, honour, and keep
her in sickness and in health;
and, forsaking all other, keep
thee only unto her, so long as
ye
both shall live?

N.

The Man shall answer,
I will.

Then shall the Priest say unto the
Woman,

WILT thou have this

Man to thy wedded husband, to live together after God's ordinance in the holy estate of Matrimony? Wilt thou obey him, and serve him, love, honour, and keep him in sickness and in health; and, forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live?

« PreviousContinue »