Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Ac ar ol hynny, y Gweddïau hyn By yn canlyn, a phawb yn gostwng yn ddefosiynol ar eu gliniau; y Gweinidog yn gyntaf a lefara á llef uchel,

Yr Arglwydd a fo gydâ chwi. Atteb. A chydâ 'th yspryd dithau.

Gweinidog. Gweddïwn. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Crist, trugarha wrthym. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Yna'r Gweinidog, yr Ysgolheigion, a'r bobl, a ddywedant Weddi yr Arglwydd â lleferydd uchel.

EIN
IN Tad, yr hwn wyt yn dy

nefoedd, Sancteiddier Enw. Deued dy deyrnas. Bydded dy ewyllys ar y ddaear, Megis y mae yn y nefoedd. Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dyledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwŷr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; Eithr gwared ni rhag drwg. Amen.

Yna'r Gweinidog yn ei sefyll, a ddywaid, Arglwydd, dangos dy drugaredd arnom.

Atteb. A chaniattâ i ni dy iachawdwriaeth.

Offeiriad. Arglwydd, cadw 'r Brenhin.

Atteb. A gwrando ni yn drugarog pan alwom grnat.

dead, and buried, He descended into hell; The third day he rose again from the dead," He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God the Father Almighty; From thence he shall come to judge the quick and the dead.

I believe in the Holy Ghost; The holy Catholick Church; The Communion of Saints; The Forgiveness of sins; The Resurrection of the body, And the life everlasting. Amen.

And after that, these Prayers following, all devoutly kneeling; the Minister first pronouncing with a loud voice,

The Lord be with you.
Answer. And with thy spi-

rit.

Minister. Let us pray. Lord, have mercy upon us.

Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us.

Then the Minister, Clerks, and people, shall say the Lord's Prayer with a loud voice.

OUR Father, which art in

heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation; But deliver us from evil. Amen.

Then the Priest standing up shall say,

O Lord, shew thy mercy upon us;

Answer. And grant us thy salvation.

Priest. O Lord, save the King.

Answer. And mercifully hear us when we call upon thee.

[blocks in formation]

iaeth.

Offeiriad.

Arglwydd, dyro

dangnefedd yn ein dyddiau. Atteb. Gan nad oes neb arall a ymladd drosom, ond tydi, Dduw, yn unig.

Offeiriad. Duw, glanhâ ein calonnau ynom.

Atteb. Ac na chymmer dy Yspryd Glân oddiwrthym.

Yna y canlyn tri Cholect; y cyntaf, o'r Dydd; yr ail, am Dangnefedd; y trydydd, am Gynnorthwy yn erbyn pob Perygl, fel y canlyn yma rhagllaw. A'r ddau Golect diraethaf a ddywedir bob dydd ar Brydnhawnol Weddi, heb gyfnewid. Yr ail Golect, ar y Brydnhawnol Weddi.

DUW, oddiwrth ba un y

daw pob adduned sanctaidd, pob cyngor da, a phob gweithred gyfiawn; Dyro i'th wasanaeth-ddynion y rhyw dangnefedd a'r na ddichon y byd ei roddi; modd y gallo ein calonnau ymrôi i ufuddhâu i'th orchymmynion, ac hefyd trwy'n hymddiffyn ni rhag ofn ein gelynion, allu o honom dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd; trwy haeddedigaethau Iesu Grist ein Iachawdwr. Amen.

Priest. Endue thy Ministers with righteousness.

Answer. And make thy chosen people joyful.

Priest.

people.

O Lord, save thy

Answer. And bless thine inheritance.

Priest. Give peace in our time, O Lord.

Answer. Because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God.

Priest. O God, make clean our hearts within us.

Answer. And take not thy holy Spirit from us.

Then shall follow three Collects; the first of the Day; the second for Peace; the third for Aid against all Perils, as hereafter followeth which two last Collects shall be daily said at Evening Prayer without alteration.

The second Collect at Evening Prayer.

God, from whom all holy

desires, all good counsels, and all just works do proceed; Give unto thy servants that peace which the world cannot give; that both our hearts may be set to obey thy commandments, and also that by thee we being defended from the fear of our enemies may pass our time in rest and quietness; through the merits of Jesus Christ our Saviour. Amen.

Y trydydd Colect, am Gynnorthwy The third Collect, for Aid against

[ocr errors]

yn erbyn pob Peryglon.

GOLEUA ein tywyllwch, a attolygwn i ti, ni glwydd; a thrwy dy fawr drugaredd ymddiffyn nyni rhag pob perygl ac enbydrwydd y nôs hon; er serch ar dy un Mab, ein Iachawdwr Iesu Grist. Amen. ¶ Mewn Corau, a Mannau lle'r arferont ganu, yma y canlyn yr Anthem.

[blocks in formation]

Gweddi dros Fawrhydi'r Brenhin. A Prayer for the King's Majesty.

Lord our heavenly Father,

O O high and mighty, King of

Arglwydd, ein Tad nefol, goruchel a galluog, Brenhin y brenhinoedd, Arglwydd yr arglwyddi, unig Lywiawdwr y tywysogion, yr hwn wyt o'th eisteddle yn edrych ar holl drigolion y ddaear; Ni a attolygwn ac a erfyniwn i ti, edrych o honot yn ddarbodus ar ein grasusaf ddaionus Arglwydd, Frenhin GEORGE; ac felly ei gyflawni ef o râs dy Sanctaidd Yspryd, fel y bo iddo yn wastadol bwyso at dy feddwl, a rhodio- yn dy ffordd: Cynnysgaedda ef yn helaeth â doniau nefol; caniattâ iddo mewn llwyddiant ac iechyd hîr hoedl; nertha ef modd y gallo oresgyn a gorchfygu ei holl elynion; ac o'r diwedd, ar ol y fuchedd hon, bod iddo fwynhau llawenydd a dedwyddyd tragywyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Gweddi dros y Brenhinol Deulu.

kings, Lord of lords, the only Ruler of princes, who dost from thy throne behold all the dwellers upon earth; Most heartily we beseech thee with thy favour to behold our most gracious Sovereign Lord, King GEORGE; and so replenish him with the grace of thy Holy Spirit, that he may alway incline to thy will, and walk in thy way: Endue him plenteously with heavenly gifts; grant him in health and wealth long to live; strengthen him that he may vanquish and overcome all his enemies; and finally, after this life, he may attain everlasting joy and felicity; through Jesus Christ our Lord. Amen.

A Prayer for the Royal Family.

HOLL-alluog Dduw, ffynnon ALMIGHTY God, the foun

pob daioni, yr ydym ni yn ostyngedig yn attolwg i ti fendithio yr holl Frenhinol Deulu: Cynnysgaedda hwy a'th Yspryd Glân; cyfoethoga hwy a'th nefol râs; llwydda hwy â phob dedwyddwch; a dwg hwy i'th dragywyddol deyrnas; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Gweddi dros yr Eglwyswyr a'r bobl.

HO OLL-gyfoethog a thragywyddol Dduw, yr hwn wyt yn unig yn gwneuthur rhyfeddodau; Danfon i lawr ar ein Hesgobion a'n Curadiaid, a'r holl gynnulleidfäon a orchymmynwyd dan eu gofal hwynt, iachol Yspryd dy râs; ac fel y gallont wir ryngu bodd i ti, tywallt arnynt ddyfal with dy fendith. Caniatta hyn, Arglwydd, er an

goodness, we humbly beseech thee to bless all the Royal Family: Endue them with thy holy Spirit; enrich them with thy heavenly grace; prosper them with all happiness; and bring them to thine everlasting kingdom; through Jesus Christ our Lord. Amen.

A Prayer for the Clergy and people. ALMIGHTY and everlasting God, who alone workest great marvels; Send down upon our Bishops, and Curates, and all Congregations committed to their charge, the healthful Spirit of thy grace; and that they may truly please thee, pour upon them the continual dew of thy blessing. Grant this, O Lord,

for the honour of our Advocate

rhydedd ein Dadleuwr a'n Cyfryngwr, Iesu Grist. Amen.

Gweddi o waith St. Chrysostom.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn a roddaist i ni rás y pryd hwn, trwy gyfundeb a chydgyfarch, i weddïo arnat; ac wyt yn addaw, pan ymgynnullo dau neu dri yn dy Enw, bod i ti ganiattâu eu gofynion: Cyflawna yr awr hon, O Arglwydd, ddymuniad a deisyfiad dy weision, fel y bo mwyaf buddiol iddynt; gan ganiattâu i ni yn y byd hwn wybodaeth am dy wirionedd, ac yn y byd a ddaw bywyd tragywyddol. Amen.

2 Cor. xiii.

GRAS RAS ein Harglwydd Iesu chymdeithas yr Yspryd Glân, a fyddo gydâ ni oll byth bythoedd. Amen.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Yma y diwedd Trefn y Brydnhawnol Weddi trwy'r Flwyddyn.

Ar y Gwyliau hyn; sef, dydd Nadolig Crist, dydd-gwyl Ystwyll, dyddgwyl Sant Matthias, dydd Pasc, y Derchafael, y Sulgwyn, dydd Gwyl Sant loan Fedyddiwr, Sant Iago, Sant Bartholomeus, Sant Matthew, Sant Simon a Sant Iudas, Sant Andreas, a Sul y Drindod; y cenir, neu dywedir, ar y Foreol Weddi, yn lle Credo yr Apostolion, y Gyffes hon o'n Ffydd Gristianogol, a elwir yn gyffredin, Credo Sant Athanasius, gan y Gweinidog a'r Bobl, yn sefyll.

Quicunque vult. PWY bynnag a fynno fod yn gadwedig : o flaen dim rhaid iddo gynnal y Ffydd Gatholig.

Yr hon Ffydd, onis ceidw pob dyn yn gyfan ac yn ddihalog: diammau y collir ef yn dragywydd.

A'r Ffydd Gatholig yw hon: Bod i ni addoli un Duw yn Drindod, a'r Drindod yn Undod. Nid cymmysgu o honom y Personau na gwahanu y Sylwedd.

Canys un Person sydd i'r Tad, arall i'r Mab ac arall i'r Yspryd Glân.

Eithr Duwdod y Tad, y Mab, a'r Yspryd Glân, sydd unrhyw; Gogoniant gogyfuwch, Mawrhydi gogyd-tragywyddol.

Unrhyw yw y Tad, unrhyw yw y Mab: unrhyw yw yr Yspryd Glân.

Digreedig Dad, digrëedig Fab: digreedig Yspryd Glân.

Anfesuredig Dad, anfesuredig Fab anfesuredig Yspryd

Glân.

Tragywyddol Dad, tragywyddol Fab: tragywyddol Yspryd Glân.

Ac etto nid ydynt dri tragywyddolion: ond un tragywyddol. Ac fel nad ŷnt dri anfesuredigion, na thri digrëedigion ond un digrëedig, ac un anfesuredig.

Felly yn gyffelyb, Hollalluog ywy Tad, Hollalluog yw y Mab: Hollalluog yw yr Yspryd Glân.

[blocks in formation]

And yet they are not three eternals: but one eternal.

As also there are not three incomprehensibles, nor three uncreated but one uncreated, and one incomprehensible.

So likewise the Father is Almighty, the Son Almighty and the Holy Ghost Almighty.

:

« PreviousContinue »